کاتالوگ محصولات
شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور، محصولات متنوعی را با کیفیت بالا برای مصرف صنایع مختلف کشور، تولید می نماید.

 


File Size: 4082228 bytes

شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور، محصولات متنوعی را با کیفیت بالا برای مصرف صنایع مختلف کشور، تولید می نماید.

File Size: 4985774 bytes

شرکت فولاد مبارکه هم اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ورق های های گالوانیزه است که در صنایع مختلفی کاربرد فراوان دارد.

File Size: 1626676 bytes

شرکت فولاد مبارکه در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی در رسیدن به خودکفایی و رهایی از وابستگی اقتصادی تولید ورق های رنگی را آغاز نمود.

File Size: 916436 bytes

خط تولید ورق قلع اندود فولاد مبارکه، بر اساس روش الکترولیت اسیدی، با محلول فرواستان طراحی گردیده که از مدرن ترین روشهای تولید می باشد.

File Size: 288925 bytes

ورق آجدار با نام های Floor Plate، Embossed Plate و Chequered Plate در دنیا عرضه می شود

File Size: 2584378 bytes

اقدامات فولاد مبارکه در حوزه محیط زیست

File Size: 7715926 bytes

تختال (اسلب) قطعـه‌ای مكعـب مسـتطيل از فـولاد معمـولاً بـه ضخامـت 200تـا 300ميليمتـر و عـرض 650ميليمتـر تـا 2متـر و طـول معمـولاً 10متـر اسـت. تختـال يكـی از محصـولات ميانـی برخـی كارخانه‌هـای فولادسـازی اسـت كـه از آن بـرای توليـد فــولاد ورق اســتفاده می‌شــود،كه ســطح مقطــع آن برخــاف بلــوم وبيلــت مربعــی نيســت بلكــه مســتطيلی اســت.
 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0