صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

دوره مالی منتهی به ۲۹ تیر 1402

1402/04/31

برنامه پیشنهادی زمان‌بندی پرداخت سود سهام

دوره ۱۲ ماهه منتهی به 29 اسفند 1401

1402/04/22

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

1402/04/20

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

1402/04/19

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0