دسته بندي اخبار 
نماینده ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮاﺳﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد: ﻓﻮﻻدﻣﺒﺎرﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ / حمایت از تحقیقات دانشگاهی سرمایه گذاری فولاد برای نسل آینده است  جديد!
کد خبر : ۳۱۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۰۱۰
در گفت وگوبا ایراسین مطرح شد؛ نقش صنایع فولادی در كاهش مصرف آب كشاورزی  جديد!
کد خبر : ۳۱۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۶۰۰
کد خبر : ۳۱۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۸۳۷
صفحه1از12123456...12.بعدي.برو
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی