آشنايي با انتقال دانش فني

امروزه بسياري از سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌هاي جديدالتأسيس و نوپا براي سرعت بخشيدن به روند رشد سريع سازمان، ارتقاء بهره‌وري و بقاء در بازار رقابت نيازمند کسب دانش و تجربيات سازمان‌هاي پيشتاز مي‌باشند. در اين فضا سازمان‌هاي دانش محور مي توانند تجربيات و دانش فني خود را در قالب قرارداد ارائه دانش و کمک‌هاي فني به سازمان‌هاي ديگر انتقال دهند.
از آنجائيکه شرکت فولاد مبارکه جايگاه ويژه‌اي در صنعت کشور داشته و در جهت ارتقاء مسئوليت‌هاي اجتماعي و ملي لازم است در اين حوزه نيز نقش مؤثر و فعال خود را ايفا نمايد.
از آنجائيکه شرکت فولاد مبارکه در حال حاضر در راستاي نقش‌آفريني در  راهبري صنعت فولاد کشور که مي‌تواند طرح‌هاي جديد فولادسازي داخل کشور که اغلب نياز رسيدن به حداکثر ظرفيت نصب شده و ارتقاء‌ بهره‌وري را دارند از طريق آموزش‌هاي دوران بهره‌برداري، کمک‌هاي فني و انتقال تجربيات فني و مديريتي،‌خدمات لازم را ارائه نمايد.
از آنجائيکه يکي از رسالت‌ها و مأموريت‌هاي شرکت مهندسي فولاد مبارکه انتقال دانش فني شرکت فولاد مبارکه به شرکت‌هاي تابعه و ساير شرکت‌هاي بيروني است
هم‌اکنون انتقال دانش فني در قالب قرارداد ارائه دانش و خدمات فني شرکت مبارکه از طريق شرکت مهندسي فولاد مبارکه به شرکت‌هاي بيروني انجام مي‌شود.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی