خط مشي زيست محيطي فولاد مباركه
شركت فولاد مباركه متعهد است كه تاثيرات زيست محيطي ناشي از فعاليت ها و محصولات خود را با به كار گيري روشهاي مناسب وبهبود مستمر در عملكردها با رعايت اصول كلي همچون انطباق با قوانين و مقررات ،اسقرارمؤثر و بهبود مستمر سيستم مديرت زيست محيطي،مشاركت در رسيدن به توسعه پايدار،مديريت بر محصولات،پايش و گزارش دهي مناسب،ترغيب و تشويق تامين كنندگان و پيمانكاران در راستاي حفظ محيط زيست و توجه به مسووليت‌هاي اجتماعي زيست محيطي به حداقل برساند .

 عملکرد زيست محيطي مجتمع فولاد مبارکه

عملکرد زيست محيطي فولاد شرکت فولاد مبارکه را مي توان به بخش هاي زير دسته بندي نمود.
* خط مشي زيست محيطي فولاد مباركه
* اهداف كلان زيست محيطي مجتمع فولاد مباركه
* تدوين برنامه ها جهت تحقق اهداف


 

تصفيه و بازيافت پسابها

به منظور صرفه جوئي در مصرف منابع و جلوگيري از آلودگي محيط زيست، اين مجتمع عظيم صنعتي تمامي پسابهاي توليدي خود را تصفيه و مورد استفاده مجدد قرار ميدهد.
* تصفيه خانه پساب خطوط نورد سرد به ظرفيت7000مترمكعب درروز
* تصفيه خانه پساب صنعتي به ظرفيت1300متر مكعب در ساعت
* تصفيه خانه پساب بهداشتي به ظرفيت70 متر مكعب در ساعت
* تصفيه خانه پساب شيميائي با ظرفيت 10 مترمکعب در روز
* تصفيه خانه تکميلي تصفيه پساب 1000 مترمکعب در ساعت
شايان ذكر است با اجراي طرح ويژه اي، امكان استفاده مجدد از پسابهاي موجود در خط توليد در زمان كم آبي فراهم گرديده است.

احداث و نصب و توسعه تجهيزات كنترل آلودگي هوا

فولاد مباركه به منظور جلوگيري از ورود آلاينده ها به محيط زيست از همان دوران ساخت تاكنون اقدام به نصب و استقرار بيش از 200 نوع از تجهيزات كنترل آلودگي هوا شامل سيكلونها،مولتي سيكلونها،بگ هوس ها،اسكرابر ها و... نموده است و همواره سعي دارد ظرفيت و تعداد اين تجهيزات را متناسب با افزايش ظرفيت و طرحهاي توسعه در نواحي مختلف افزايش دهد.
 

شکل2: نمايي از غبارگيرهاي جديد نصب شده در ناحيه فولاد سازي
بخشي از تجهيزات کنترل آلودگي هوا که در فولاد مبارکه نصب شده و عملياتي شده اند در جدول 1 نشان داده شده است.
جدول 1: برخي از تجهيزات نصب شده کنترل آلودگي هوا در شرکت فولاد مبارکه


 

نگاهي برطرحهاي زيست محيطي تکميل شده ظرف چند سال اخيردر شرکت فولاد مبارکه

* طرح  تکميل و ارتقاء سيستم هاي غبار گير واحد فولاد سازي
* طرح فراوري سرد سرباره هاي توليد شده درکوره هاي قوس الکتريکي
* طرح تکميلي تصفيه پساب بمنظورکاهش برداشت آب از رودخانه
 
پروژه اصلا ح سيستم هاي غبار گير ناحيه فولاد سازي و ريخته گري مداوم

در جدول 2 مشخصات پروژه اصلاح سيستم هاي غبارگيري ناحيه فولاد سازي و ريخته گري مداوم قابل مشاهده است.
جدول 2: مشخصات پروژه اصلاح سيستم هاي غبار گير ناحيه فولاد سازي و ريخته گري مداوم

 

1- اثرات اجراي طرح اصلاح غبارگيرهاي جديد بر عملکرد زيست محيطي شرکت در ناحيه فولاد سازي
* با اتمام اين طرح بخشي از غبار حاصل از شارژ قراضه که بصورت متناوب از سقف خارج ميگرديد تحت کنترل درامد(ميزان غبار خروجي در حد mgr/Nm3  10‌تحت کنترل درآمد)
* راهبري و انجام تعميرات ير روي سيستم ها ي غبارگير  با  انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي  امکان پذير گرديد( امکان تعويض  کيسه هاي فيلتر بدون توقف کوره)
* با نصب دودکش و ايجاد سيستم  جديد مسير هدايت غبار امکان نمونه برداري on line  فراهم گرديد
* نگرانيهاي عمومي و بعضا  نادرست منطقه از اثرات احتمالي  ناشي از پراکنش غبار از اين ناحيه مرتفع گرديد

2- طرح فراوري سرد سرباره
فراوري و استفاده مجدد از سرباره هاي توليدي گام مهمي در جهت کاهش نرخ ضايعات توليدي شرکت و تبديل ضايعات به مواد با ارزش با رويکردحفظ منابع محسوب مي گردد. طرح مذکور با پشتيباني  مالي  بالغ بر 2 ميليارد تومان توسط شرکت فولاد مبارکه و با مشارکت بخش خصوصي در حال انجام ميباشد.

شکل3: نمايي از طرح فراوري سرد سرباره در فولاد مبارکه
3- طرح بازچرخاني پساب به  فرايند توليد
با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد تومان امکان برگشت دادن پساب تصفيه شده به خطوط فرايندي فراهم و بطور تقريب به ميزان 15 درصد دربرداشت آب خام  از رودخانه بکمک اين پروژه در سال 90 صرفه جوئي شده است و هدف گذاري در سال جاري  براي کاهش برداشت تا سقف 20 درصد صورت گرفته است.


 

فضاي سبز و پوشش گياهي

يكي از اقدامات ارزنده شركت فولاد مباركه ايجاد،گسترش و نگهداري از 1600 هكتار(2.5 برابر حداقل ميزان توصيه شده ) از انواع گياهان، متناسب با شرايط آب و هوائي منطقه مي‌باشد.انتخاب گونه هاي گياهي مناسب منطقه وبررسي اثر رژيم هاي آبياري و تاثير آلاينده هاي هوا بر روي آنها، بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي گونه شناسي بر روي72 گونه درخت و درختچه صورت پذيرفته است.
آبياري بيش از 75% از فضاي سبز مذكور از طريق پسابهاي تصفيه شده صورت مي‌گيرد كه 1200 هكتار آن به صورت آبياري قطره اي مي‌باشد .
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه ،گام ديگري در جهت حفظ محيط زيست و رسيدن به توسعه پايدار

* خطوط توسعه نورد سرد (خط توليد ورق رنگي،گالوانيزه و قلع اندود)
* افزايش ظرفيت توليد شركت فولاد مباركه از مقدار4/5 ميليون تن به ميزان2/7 ميليون تن
* طرح توسعه ناحيه فولاد سازي و ريخته گري مداوم
* (طرح شهيد خرازي به ميزان 2 ميليون تن)
* طرح توسعه ناحيه فولاد سازي و نورد پيوسته سبا
 
سرمايه گذاري زيست محيطي در شرکت فولاد مبارکه
مجموع سرمايه گذاري هاي (  هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت ) انجام شده جهت حفظ محيط زيست  در شرکت فولاد مبارکه از ابتداي  راه اندازي  تا کنون بالغ بر 200 ميليارد تومان  براورد گرديده است
همچنين مجمع هزينه هاي جاري زيست محيطي جهت راهبري و نگهداشت مناسب تجهيزات و زير ساختهاي  ايجاد شده جهت بهبود عملکرد زيست محيطي شرکت ساليانه بالغ بر 15 ميليارد تومان ميگردد.

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی