خبرنامه شماره 1344

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در پنل تخصصی همایش تابآوری در صنعت فولاد: ایران را با فولاد ایران بسازیم

خبرنامه شماره 1344
امتیاز :  ۴.۰۴ |  مجموع :  ۱۶۰

6.1.8.0
V6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی