اداره فروش مراکز خدماتي وظيفه فروش و سريس دهي به مراکز خدماتي و تعاوني هاي صنوف توليدي را بعهده دارد. با توجه به تنوع و ميزان توليد محصولات شرکت عملاً امکان فروش مستقيم به تمام متقاضيان و مصرف کنندگان خرد نهائي وجود ندارد اما در عين حال شرکت فولاد مبارکه با رسالتي که براي خود قائل است مايل نيست بخش مصرف کنندگان جزء را ناديده بگيرد به همين لحاظ اقدام به تاسيس مراکز خدماتي در استانهاي کشور و پذيرش تعاوني هاي صنوف توليدي بعنوان مشتريان خود که وظيفه توزيع محصول خريداري شده بين اعضاي خود را بعهده دارند نموده است . اين مراکز و تعاوني ها با فراهم کردن امکاناتي همانند انبارهاي سرپوشيده و مجهز ، خطوط برش کلاف و تبديل آن به ورق ، خطوط دوباره پيچي و سبک سازي کلاف و نيز تجهيزات ديگري که مي تواند به مصرف کنندگان جزء خدمات لازم را ارائه نمايـد ، محصـولات عمدتاً انباري را از فولاد مبارکه خريداري و با برش و خرد کردن در اختيار کارگاه هاي توليدي کوچک و مصرف کنندگان جزء قرار مي دهد.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0