طبقه بندي معاملات خريد

معاملات خريد شرکت باتوجه به آئين نامه معاملات از نظر مبلغ به سه طبقه تقسيم ميشود :
1-معاملات جزئي
2-معاملات متوسط
3-معاملات عمده
معاملات جزئي معاملاتي است که مبلغ آن از يکصد ميليون ريال تجاوز نکند.
معاملات متوسط معاملاتي است که مبلغ آن از يکصد ميليون ريال بيشتر وازيک ميليارد ريال تجاوز نکند.
معاملات عمده عبارتست از معاملاتي که مبلغ آن از يک ميليارد ريال بيشتر باشد.

الف : مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
1-مناقصه يک مرحله اي : مناقصه ايست که در آن نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد در اين مناقصه پاکتهاي پيشنهادي مناقصه گران در يک جلسه گشوده براساس آئين نامه معاملات شرکت برنده مناقصه تعيين ميگردد.
2-مناقصه دو مرحله اي : مناقصه ايست که به پيشنهاد واحد مربوطه و به تشخيص کميسيون معاملات بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها لازم باشد و پس از اعلام نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها به کميسيون معاملات ، براساس آئين نامه معاملات شرکت برنده مناقصه تعيين ميگردد.

ب : انواع مناقصه ار نظر روش دعوت مناقصه گران
1-مناقصه عمومي : مناقصه ايست که در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران ميرسد .
2-مناقصه محدود : مناقصه ايست که به پيشنهاد واحد مربوط و به تشخيص کميسيون معاملات فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوت نامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس آئين نامه معاملات شرکت انجام مي شود.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی