پیمانکار موظف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای اجرایی شرکت فولادمبارکه اصفهان که در 53 ماده تنظیم شده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و با علم و آگاهی از مفاد آن نسبت به پیشنهاد قیمت در مناقصات اقدام و حق هیچگونه اعتراضی مبنی بر عدم آگاهی را ندارد.

دریافت فایل


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی