آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌ بشكه‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌

تعاريف‌: ماشين‌هاي‌ بهم‌ زن‌: ماشين‌ بهم‌ زن‌ عبارت‌ از محور پره‌دار يا پاروك‌ داري‌ است‌ كه‌ به‌منظور بهم‌ زدن‌ يا مخلوط‌ كردن‌ مايعات‌ و مواد ديگر در داخل‌ مخزن‌ يا ظرفي‌ حركت‌ مي‌كند


آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌زن‌ و مخلوط‌كننده‌ بشكه‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌


تعاريف‌:
ماشين‌هاي‌ بهم‌ زن‌

 ماشين‌ بهم‌ زن‌ عبارت‌ از محور پره‌دار يا پاروك‌ داري‌ است‌ كه‌ به‌منظور بهم‌ زدن‌ يا مخلوط‌ كردن‌ مايعات‌ و مواد ديگر در داخل‌ مخزن‌ يا ظرفي‌ حركت‌ مي‌كند.
 
ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌

ماشين‌ مخلوط‌ كننده‌ عبارت‌ از ماشيني‌ است‌ كه‌ روي‌ پايه‌اي‌ ثابت‌ شده‌ يا قابل‌ حمل‌ بوده‌ و مجهز به‌ بازوهاي‌ مخلوط‌ كننده‌ يا چرخ‌هاي‌ پره‌دار يا ساير وسايل‌ باشد و بطور مكانيكي‌ عمل‌ مخلوط‌ كردن‌ - مالش‌ يا ورز دادن‌ جامدات‌ يا مايعات‌ يا مخلوطي‌ از مايع‌ و جامد را انجام‌ دهند.
 
بشكه‌ مخلوط‌ كننده‌

بشكه‌ مخلوط‌ كننده‌ عبارت‌ از استوانه‌ گردنده‌اي‌ كه‌ بطور مكانيكي‌ مواد مختلف‌ را با هم‌ مخلوط‌ كند.
مقررات‌ كلي‌:

ماده‌ 1: در كليه‌ مواردي‌ كه‌ كار ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ توأم‌ با متصاعد شدن‌ غبار دود گاز يا بخار مضر باشد عمل‌ اختلاط‌ در فضاهاي‌ بسته‌ بايد به‌ قسمي‌ انجام‌ گردد كه‌ غبار و گاز و بخار ايجاد شده‌ را به‌ خارج‌ از محيط‌ كار هدايت‌ كند.
 
ماشين‌هاي‌ بهم‌ زن‌ و ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ باز

ماده‌ 2: در مواردي‌ كه‌ ماشين‌هاي‌ به‌ همزن‌ با ماشين‌هاي‌ كوبنده‌ سرباز بوده‌ و در ارتفاعي‌ كمتر از يك‌ متر بالاي‌ كف‌ زمين‌ يا كف‌ محل‌ كار قرار گرفته‌ باشد بايد نرده‌هاي‌ حفاظتي‌ مخصوص‌ در تمام‌ اطراف‌ باز ماشين‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 3: در مواردي‌ كه‌ ماشين‌هاي‌ بهم‌ زن‌ سرباز در ارتفاعي‌ كمتر از 25 سانتيمتر از كف‌ كارگاه‌ قرار گرفته‌ باشد بايد اطراف‌ ماشين‌ علاوه‌ بر نرده‌ مجهز به‌ پاگير نيز باشد.
 
اجزاء ماشين‌ بهم‌ زن‌

ماده‌ 4: اگر ماشين‌ بهم‌ زن‌ مجهز به‌ وسايل‌ متوقف‌ كننده‌ انفرادي‌ نباشد بايد براي‌ وسايل‌ قطع‌كننده‌ نيروي‌ محركه‌ آن‌ تجهيزاتي‌ در نظر گرفت‌ تا در موقع‌ نظافت‌ يا تعمير ماشين‌ مانع‌ بكار افتادن‌ بازوها - پره‌هاي‌ مارپيچي‌ يا هليس‌هاي‌ به‌ همزن‌ گردد.
ماده‌ 5: در ماشين‌هاي‌ به‌ همزن‌ مكانيكي‌ كه‌ داراي‌ طشتك‌ قابل‌ برداشتن‌ مي‌باشد بايد ضامن‌هايي‌ پيش‌بيني‌ شود كه‌ هنگام‌ كار برداشتن‌ طشتك‌ ممكن‌ نگردد.
ماشين‌هاي‌ مخصوص‌ كشش‌ خمير قند
ماده‌ 6: اطراف‌ ماشين‌هاي‌ مخصوص‌ كشش‌ خمير قند (آب‌ نبات‌سازي‌) بايد قاب‌ حفاظتي‌ نصب‌ شود كه‌ با جزيي‌ فشار دستگاه‌ قطع‌ كننده‌اي‌ را بكار اندازد و در موقع‌ كار مانع‌ تماس‌ كارگر با بازوهاي‌ مخلوط‌ كننده‌ گردد.
ماده‌ 7: طشتك‌ ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ خمير بايد داراي‌ درپوش‌ باشد.
ماده‌ 8: ماشين‌هاي‌ افقي‌ مخلوط‌ كننده‌ كه‌ براي‌ تخليه‌ خمير كج‌ نشده‌ و داراي‌ سرپوش‌ لولادار مي‌باشد بايد مجهز به‌ ضامن‌هايي‌ بشرح‌ زير باشد:
 الف‌ - قبل‌ از متوقف‌ شدن‌ قسمت‌هاي‌ محرك‌ باروك‌ها برداشتن‌ يا باز كردن‌ سرپوش‌ را غيرممكن‌ سازد.
 ب‌ - قبل‌ از اينكه‌ سرپوش‌ كاملاً روي‌ طشتك‌ ماشين‌ مخلوط‌ كننده‌ قرار گيرد حركت‌ پاورك‌ها را غيرممكن‌ سازد.
ماده‌ 9: ماشين‌هاي‌ افقي‌ مخلوط‌ كننده‌ خمير كه‌ براي‌ خالي‌ كردن‌ بار كج‌ مي‌شود و پاروك‌هاي‌ گردنده‌ آن‌ عمل‌ خالي‌ كردن‌ بار را انجام‌ نمي‌دهد بايد مجهز به‌ ضامن‌ يا قطع‌ كننده‌ خودكاري‌ باشد تا به‌ محض‌ اينكه‌ طشتك‌ ماشين‌ به‌منظور خالي‌ كردن‌ بار شروع‌ به‌ كج‌ شدن‌ مي‌كند قوه‌ محركه‌ پاروك‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ را قطع‌ كند و تا موقعي‌ كه‌ طشتك‌ وضع‌ عادي‌ كار را به‌ خود نگرفته‌ از بكار افتادن‌ مجدد پاروك‌ها جلوگيري‌ كند.
ماده‌ 10: در ماشين‌هاي‌ افقي‌ مخلوط‌ كننده‌ خمير كه‌ هنگام‌ تخليه‌ بار كج‌ شده‌ و عمل‌ تخليه‌ به‌ كمك‌ پاروك‌ها انجام‌ مي‌شود بايد درپوش‌ آن‌ مجهز به‌ ضامني‌ باشد كه‌ هنگام‌ تخليه‌ بار دسترسي‌ به‌ پاروك‌ها مقدور نباشد و مقدار باز شدن‌ درپوش‌ فقط‌ به‌ قدري‌ باشد كه‌ عمل‌ تخليه‌ به‌ آساني‌ انجام‌ گردد.
ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ در صنايع‌ مختلف‌
ماده‌ 11: ماشين‌هاي‌ زير بايد طبق‌ مواد 7 تا 10 اين‌ آيين‌نامه‌ داراي‌ وسايل‌ حفاظتي‌ باشد تا از خطر له‌ كردن‌ يا بريدن‌ اعضاء بدن‌ كارگر بين‌ پاروك‌ها يا بين‌ پاروك‌ و طشتك‌ ماشين‌ جلوگيري‌ شود.
 ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ مخصوص‌ تهيه‌ نان‌ شيريني‌ ماشين‌هاي‌ كرم‌زني‌ - ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ خمير شكلات‌ و ساير مواد غذايي‌ - ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ تركيبات‌ لاك‌ - مواد پلاستيك‌ رنگ‌ يا بتونه‌ ماشين‌هاي‌ مخصوص‌ بهم‌ آميختن‌ گوگرد يا مواد ديگر يا لاستيك‌ خام‌ - ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ مواد آسفالتي‌ براي‌ اندود كردن‌ كاغذ يا مقواي‌ مخصوص‌ پوشش‌ سقف‌ - ماشين‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ ماسه‌ براي‌ كار ريخته‌گري‌.
ماشين‌هاي‌ خردكننده‌ و مخلوط‌ كننده‌ ماسه‌
ماده‌ 12: ماشين‌هاي‌ خرد كننده‌ چرخ‌دار يا سنگ‌دار مخصوص‌ مخلوط‌ كردن‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ يا مواد مشابه‌ با آن‌ بايد به‌ وسيله‌ صفحه‌ حفاظتي‌ يا وسايل‌ مؤثر از قبيل‌ پره‌هايي‌ به‌ شكل‌ خيش‌ كه‌ از مركز ماشين‌ تا قسمت‌ خارجي‌ خطي‌ كه‌ در اثر گردش‌ چرخ‌ها ايجاد شده‌ ادامه‌ داشته‌ باشد، محفوظ‌ شود تا اشخاصي‌ را كه‌ به‌ محل‌ خطر نزديك‌ مي‌شوند از جلوي‌ چرخ‌ها دور كند در موردي‌ كه‌ طشتك‌ خرد كننده‌ حركت‌ دوراني‌ داشته‌ باشد بايد به‌وسيله‌ صفحات‌ مخصوص‌ محفوظ‌ گردد اين‌ صفحات‌ حفاظتي‌ بايد حداقل‌ هم‌ ارتفاع‌ با لبه‌ طشتك‌ باشد.
ماده‌ 13: براي‌ نمونه‌ برداري‌ ماسه‌ از داخل‌ ماشين‌ مخلوط‌ كننده‌ بايد ظروف‌ مخروطي‌ از ورق‌ آهن‌ تهيه‌ كرد تا در موقع‌ حركت‌ پره‌ها از وارد كردن‌ دست‌ در داخل‌ ماشين‌ ممانعت‌ به‌عمل‌ آورد.
ماده‌ 14: ماشين‌هايي‌ كه‌ در صنايع‌ كاغذسازي‌ براي‌ مرطوب‌ كردن‌ خمير و مخلوط‌ كردن‌ آن‌ با مواد شيميايي‌ يا در صنايع‌ شيميايي‌ براي‌ خمير كردن‌ نيترات‌ سلولز به‌منظور استعمال‌ آن‌ در مواد منفجره‌ لاكها با مواد پلاستيك‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد بايد داراي‌ سرپوش‌هايي‌ باشد كه‌ غلطك‌هاي‌ بهم‌ زن‌ را پوشانده‌ خطري‌ ايجاد نكند.
طشتك‌هاي‌ پره‌دار و بشكه‌هاي‌ مخلوط‌كننده‌ كه‌ در صنايع‌ چرم‌سازي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند
ماده‌ 15: طشتك‌هاي‌ پره‌دار و بشكه‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ افقي‌ دوار كه‌ در صنايع‌ چرم‌سازي‌ و صنايع‌ مشابه‌ از قبيل‌ بشكه‌هاي‌ مخصوص‌ تهيه‌ (گزانات‌ الكالي‌ سلولزيك‌) يا مواد مشابه‌ آن‌ مخلوط‌كننده‌هاي‌ خميرمخصوص‌ تهيه‌خمير اكسيدسرب‌ براي‌ صفحات‌ باطري‌ بشكه‌هاي‌ مخصوص‌ تهيه‌مكانيكي‌ (مالت‌جو) درآبجوسازيها استوانه‌هاي‌مخصوص‌ نم‌زدن‌برگهاي‌ توتون‌.
 ماشين‌هاي‌ رنگرزي‌ با استوانه‌هاي‌ دوار افقي‌ مشبك‌ كه‌ در طشتك‌ها يا ظروف‌ رنگ‌ مي‌چرخد مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد بايد محصور شده‌ و مجهز به‌ ضامن‌ يا چفت‌هاي‌ حفاظتي‌ باشد.
بشكه‌هاي‌ مخلوط‌كننده‌ كه‌ درساير صنايع‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

ماده‌ 16: روي‌ بشكه‌هاي‌ مخلوط‌ كننده‌ دوار افقي‌ كه‌ در صنايع‌ مختلف‌ مذكور در ماده‌ 15 مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد بايد پوششها حفاظ‌ها يا چفتها و ضامن‌هاي‌ حفاظتي‌ موجود باشد.
 اين‌ آيين‌نامه‌ مشتمل‌ بر 16 ماده‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار تدوين‌ و در دويست‌ و هشتاد و پنجمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 11/6/47 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی