آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌

قسمت‌ اول‌ - تعريف‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌ اره‌ تسمه‌اي‌: اره‌ تسمه‌اي‌ عبارت‌ از يك‌ نوع‌ ماشين‌ چوب‌ بري‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند تسمه‌ فولادي‌ بي‌ انتها بوده‌ و روي‌ يك‌ يا هر دو لبه‌ آنها يك‌ رشته‌ دندانه‌ وجود دارد

آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌


قسمت‌ اول‌ - تعريف‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌

اره‌ تسمه‌اي‌:
 اره‌ تسمه‌اي‌ عبارت‌ از يك‌ نوع‌ ماشين‌ چوب‌ بري‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند تسمه‌ فولادي‌ بي‌ انتها بوده‌ و روي‌ يك‌ يا هر دو لبه‌ آنها يك‌ رشته‌ دندانه‌ وجود دارد. اين‌ تسمه‌ فولادي‌ روي‌ دو فلكه‌ سوار شده‌ محور اين‌ فلكه‌ها در يك‌ صفحه‌ افقي‌ يا در يك‌ صفحه‌ قائم‌ و در دو طرف‌ ميز كار قرار گرفته‌ است‌.
 اره‌هاي‌ گرد:
 1- ماشين‌ اره‌ گرد عبارت‌ از يك‌ يا چند صفحه‌ نازك‌ فولادي‌ گرد كه‌ محيط‌ آنها به‌صورت‌ دندانه‌هاي‌ اره‌ درآمده‌ و اين‌ صفحات‌ روي‌ محورهاي‌ افقي‌ يا عمودي‌ نصب‌ شده‌ و با گردش‌ محور عمل‌ برش‌ چوب‌ انجام‌ مي‌گيرد. طرز قرار گرفتن‌ اين‌ محورها مي‌تواند به‌ترتيب‌ زير باشد:
 الف‌ - محور زير ميز كار قرار گيرد و صفحات‌ اره‌ از شيارهايي‌ كه‌ در سطح‌ ميز و در مقابل‌ آنها تعبيه‌ شده‌ بيرون‌ آمده‌ باشد.
 ب‌ - بالاي‌ ميز كار قرار گرفته‌ باشد (در هر حال‌ فاصله‌ بين‌ صفحه‌ اره‌ و ميز كار قابل‌ تنظيم‌ است‌).
 ج‌ - محور اره‌ كه‌ حركت‌ دوراني‌ خود را از محور ناقل‌ نيرو اخذ مي‌كند روي‌ بازويي‌ كه‌ داراي‌ حركت‎ نوساني ‎است‌ قرار گرفته‌ و عمل‌ برش‎چوب‌ به‌ وسيله‎ نوسان‌ اين‌ بازو انجام‌ مي‌گيرد.
 2- اره‌ گرد مضاعف‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ داراي‌ دو صفحه‌ اره‌ گرد بوده‌ و براي‌ بريدن‌ چوب‌ بطور معين‌ بكار مي‌رود.
 3- اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ بريدن‌ چوب‌ به‌ طول‌هاي‌ معين‌ بكار مي‌رود.
 فاصله‌ تيغه‌هاي‌ اين‌ اره‌ روي‌ محور به‌وسيله‌ حلقه‌هاي‌ كشويي‌ كه‌ زير ميز قرار گرفته‌ تنظيم‌ شده‌ و بار دادن‌ به‌وسيله‌ اهرم‌ها - پدالها يا هواي‌ فشرده‌ (كه‌ سبب‌ بالا آمدن‌ محور اره‌ مي‌گردد) انجام‌ مي‌شود. البته‌ شيارهاي‌ صفحه‌ روي‌ ميز نيز از نظر مطابقت‌ با فواصل‌ صفحات‌ اره‌ قابل‌ تنظيم‌ مي‌باشد.
 4- ماشين‌ اره‌ گرد (توفال‌بر) ماشيني‌ است‌ براي‌ برش‌ دسته‌هاي‌ توفال‌ به‌طول‌هاي‌ مشخص‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا دو اره‌ گرد مي‌باشد همچنين‌ شامل‌ بازوهايي‌ است‌ كه‌ با حركت‌ نوساني‌ خود دسته‌هاي‌ توفال‌ را گرفته‌ و عمل‌ بار دادن‌ را انجام‌ مي‌دهند.
 5- ماشين‌ اره‌ چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ تنظيم‌ دو انتهاي‌ قطعات‌ اره‌ شده‌ و برش‌ آنها به‌طولهاي‌ مشخص‌ بكار مي‌رود اين‌ دستگاه‌ داراي‌ دو يا چند صفحه‌ اره‌ گرد سربري‌ است‌ كه‌ محور آنها روي‌ بازويي‌كه‌ داراي‌ حركت‌ نوساني‌ است‌ نصب‌ گرديده‌ و با حركت‌ نوساني‌ اين‌ بازو كه‌ به‌محور انتقال‌ نيرو تكيه‌ كرده‌ است‌ عمل‌ باردادن‌ را انجام‌ مي‌دهد.
6- ماشين اره گرد چند تيغه‎اي راپودبر يا محور معلق دستگاهي است كه داراي دو يا چند صفحه اره گرد مي‎باشد اين صفحات روي محورهاي افقي نصب گرديده و خود اين محورها روي ستون‎هاي معلق و در يك سطح افقي بالاي ميز كار سوار شده‎اند و ميز دستگاه به وسيله زنجيرهاي مخصوص حمل بار دادن را انجام مي‎دهد.
 از اين‌ ماشين‌ در موارد زير استفاده‌ مي‌شود:
الف- براي‌ برش‌ پوست‌ درخت‌ و قطعات‌ چوب‌ به‌ طول‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ مصارف‌ مختلف‌.
 ب‌ - براي‌ خرد كردن‌ چوب‌.
 7- اره‌ گرد ارابه‌اي‌ ماشيني‌ است‌ داراي‌ يك‌ صفحه‌ اره‌ گرد ساده‌ راپودبر كه‌ در موقع‌ برش‌ در طول‌ ميز ثابت‌ دستگاه‌ حركت‌ مي‌كند.
 8- اره‌ گرد هيزم‌ بري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ تكه‌ كردن‌ مازاد چوبهاي‌ بريده‌ شده‌ و پوست‌ درخت‌ به‌ اندازه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ مصرف‌ سوخت‌ بكار رفته‌ و داراي‌ دو يا چند اره‌ گرد مي‌باشد كه‌ بالاي‌ ميز دستگاه‌ روي‌ محور نصب‌ شده‌ است‌.
 9- اره‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌ كه‌ بدنه‌ ماشين‌ اره‌ در قسمت‌ بالاي‌ ميز به‌ محور ناقل‌ حركت‌ آويزان‌ است‌ و داراي‌ يك‌ صفحه‌ اره‌ گرد ساده‌ مي‌باشد. براي‌ عمل‌ برش‌ اين‌ بدنه‌ را به‌طرف‌ جلو مي‌كشند در اين‌ حال‌ صفحه‌ اره‌ در شياري‌ كه‌ روي‌ ميز تعبيه‌ شده‌ حركت‌ كرده‌ و پس‌ از انجام‌ عمل‌ برش‌ با رها كردن‌ دستگاه‌ مجدداً اره‌گرد در شيار بريده‌ شده‌ چوب‌ به‌ محل‌ اوليه‌ خود برمي‌گردد.
10- اره‎گردراپودبر با محور مايل‌شونده‌ ماشيني‎است‌ كه‌ زاويه‌ محور اره‌ نسبت‌ به‌ صفحه‌ ميز قابل‌ تغيير بوده‌ و براي‌ برشهاي‌ كج‎و پخ‎كردن‌ يا درآوردن‌ شيار درعرض‌ چوب‌ بكارمي‌رود.
11- اره‌ گرد راپودبر با ميز مايل‌ شونده‌ مخصوص‌ راپودبري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ زاويه‌ صفحه‌ ميزان‌ نسبت‌ به‌ محور اره‌ قابل‌ تغيير بوده‌ و براي‌ برشهاي‌ كج‌ و پخ‌ كردن‌ يا در آوردن‌ شيار در عرض‌ چوب‌ بكار مي‌رود.
12- اره‌ گرد با محور مايل‌ شونده‌ راست‌ بري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ زاويه‌ محور اره‌ نسبت‌ به‌ صفحه‌ ميز قابل‌ تغيير بوده‌ و براي‌ برشهاي‌ مورب‌ و پخ‌ كردن‌ يا در آوردن‌ شيار در جهت‌ الياف‌ چوب‌ بكار مي‌رود.
13- اره‌ گرد با ميز مايل‌ شونده‌ مخصوص‌ راست‌ بري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ زاويه‌ ميز آن‌ نسبت‌ به‌ محور اره‌ قابل‌ تغيير بوده‌ و براي‌ برشهاي‌ كج‌ و پخ‌ كردن‌ يا در آوردن‌ شيار در جهت‌ الياف‌ چوب‌ بكار مي‌رود.
14- اره‌ گرد راست‌ بر ماشيني‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند اره‌ مخصوص‌ برش‌ طولي‌ مي‌باشد طرز كار اين‌ دستگاه‌ بدين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ چوبها را روي‌ يك‌ ميز ثابت‌ شكاف‌ دار يا روي‌ يك‌ شاسي‌ متحرك‌ نصب‌ مي‌كنند و تخته‌هاي‌ صندوق‌، توفال، تخته‌ چليك‌ و چوبهاي‌ ته‌ بشكه‌ يا محصولات‌ مشابه‌ را به‌ طول‌ و ضخامت‌ مناسب‌ به‌وسيله‌ آن‌ برش‌ مي‌دهند.
 15- اره‌ گرد مضاعف‌ كنشكافزني‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ در آوردن‌ شيار به‌ ابعاد مختلف‌ بكار رفته‌ و داراي‌ دو صفحه‌ اره‌ گرد است‌ كه‌ تيغه‌هاي‌ مخصوص‌ متناسب‌ با عرض‌ شيار مورد نظر بين‌ اين‌ دو صفحه‌ نصب‌ شده‌ و عمل‌ آن‌ برداشتن‌ قسمت‌ اضافي‌ مابين‌ دو شيار حاصل‌ از برش‌ تيغه‌هاي‌ اره‌ مي‌باشد.
 16- اره‌ گرد با تيغه‌ مايل‌ نسبت‌ به‌ محور ماشيني‌ است‌ داراي‌ يك‌ صفحه‌ اره‌ كوچك‌ و ساده‌ راست‌ بري‌ كه‌ با قراردادن‌ گاوه‌اي‌ بين‌ صفحه‌ اره‌ و تكيه‌ گاه‌ آن‌ روي‌ محور بطور مايل‌ نسبت‌ به‌ محور نصب‌ مي‌شود.
 17- اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ صندوق‌ سازي‌ و برش‌ طولي‌ الوارهاي‌ 4 سو و چوب‌هاي‌ خرپا مورد استفاده‌ قرا مي‌گيرد و داراي‌ دو يا چند صفحه‌ اره‌ گرد براي‌ برش‌ طولي‌ مي‌باشد كه‌ فاصله‌ تيغه‌هاي‌ آن‌ نسبت‌ بهم‌ قابل‌ تنظيم‌ بوده‌ و عمل‌ بار دادن‌ در آن‌ بطور مكانيكي‌ انجام‌ مي‌گيرد.
 18-اره‌ گرد براي‌ تكه‌ كردن‌ چوبهاي‌ ته‌ بشكه‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ تيغه‌ اره‌ ساده‌ مخصوص‌ برش‌ طولي‌ بوده‌ وبراي‌ بريدن‌ چوبهاي‌ ته‌ بشكه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
 بدين‌ طريق‌ كه‌ قطعات‌ چوب‌ را بطور عمودي‌ روي‌ ميز متحرك‌ دستگاه‌ قرار داده‌ و براي‌ انجام‌ عمل‌ برش‌ آنرا به‌طرف‌ صفحه‌ اره‌ مي‌رانند.
 19- اره‌ گرد كه‌ ارابه‌ يا ميز آن‌ توسط‌ زانو تغيير مكان‌ مي‌دهد ماشيني‌ است‌ داراي‌ يك‌ صفحه‌ اره‌ گرد ساده‌ براي‌ برش‌ طولي‌ كه‌ به‌منظور تراشيدن‌ و برداشتن‌ قسمت‌ آسيب‌ ديده چوبهاي‌ مخصوص‌ پوشش‌ سقف‌ يا 4 تراش‌ كردن‌ چوب‌ بكار مي‌رود.
 قطعات‌ چوب‌ را بطور قائم‌ روي‌ شاسي‌ كوچك‌ و متحركي‌ قرار مي‌دهند حركت‌ پيشروي‌ شاسي‌ به‌وسيله‌ زانو و حركت‌ گردش‌ به‌وسيله‌ دست‌ كارگر انجام‌ مي‌گيرد.
 20- اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ توفال‌ ماشيني‌ است‌ داراي‌ يك‌ يا چند صفحه‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ كه‌ براي‌ تكه‌ كردن‌ مازاد برش‌ الوارها به‌ عرض‌ و ضخامت‌ مناسب‌ بكار مي‌رود اين‌ چوبها بعداً به‌وسيله‌ دستگاه‌هاي‌ ديگر تبديل‌ به‌ توفال‌ مي‌گردد.
 21- ماشين‌ اره‌ توفال‌بري‌ ماشيني‌ است‌ داراي‌ تعداد صفحه‌ اره‌ گرد كوچك‌ با فواصل‌ منظم‌ كه‌ براي‌ بريدن‌ توفال‌ به‌ ضخامتهاي‌ مشخص‌ بكار مي‌رود.
 22- (اره‌ روكش‌ بري‌) ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ برش‌ ورقه‌هاي‌ نازك‌ روكش‌ چوب‌ كه‌ قبلاً تهيه‌ شده‌ بكار مي‌رود.
 محور اره‌ داراي‌ حركت‌ رفت‌ و آمد بوده‌ و در هر پيشروي‌ يك‌ ورقه‌ از روكش‌ را جدا مي‌كند دستگاه‌ اره‌ شامل‌ يك‌ صفحه‌ مدور فلزي‌ مي‌باشد كه‌ روي‌ آن‌ حداقل‌ 10 قطعه‌ تيغه‌ اره‌ قوسي‌ شكل‌ نازك‌ نصب‌ شده‌ و محكم‌ كردن‌ اين‌ قطعات‌ بروي‌ صفحه‌ مزبور به‌وسيله‌ پيچ‌هايي‌ عملي‌ مي‌شود كه‌ سر آنها خزينه‌ شده‌ و ايجاد برآمدگي‌ نمي‌كند.
 23- (ماشين‌ اره‌ گرد لبه‌بر براي‌ هم‌ عرض‌ كردن‌ قطعات‌ توفال‌) ماشيني‌ است‌ داراي‌ يك‌ يا دو اره‌گرد كه‌ براي‌ تنظيم‌ لبه‌هاي‌ توفال‌ و هم‌ عرض‌ كردن‌ آنها بكار مي‌رود.
 24- (اره‌ گرد افقي‌ مخصوص‌ يكنواخت‌ كردن‌ طول‌ توفال‌ها) ماشيني‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند صفحه‌ اره‌ گرد مي‌باشد.
 اين‌ اره‌ها از يك‌ طرف‌ به‌وسيله‌ صفحه‌ سپري‌ مخصوص‌ تقويت‌ شده‌ و روي‌ محورهاي‌ قائم‌ قرار گرفته‌اند قطعات‌ چوبي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ توفال‌ حاضر شده‌ روي‌ شاسي‌هاي‌ چند طبقه‌ كه‌ داراي‌ حركت‌ رفت‌ و آمد طولي‌ يا دوراني‌ مي‌باشد قرار گرفته‌ و قسمت‌ زير چوب‌ از روي‌ اره‌ها عبور مي‌كند.
 25- (اره‌ گرد قائم‌ مخصوص‌ يكنواخت‌ كردن‌ طول‌ توفال‌ها) ماشيني‌ است‌ كه‌ داراي‌ يك‌ تيغه‌ اره‌ گرد ساده‌ مي‌باشد اين‌ تيغه‌ روي‌ محور افقي‌ نصب‌ شده‌ و طول‌ چوبهاي‌ توفال‌ را كه‌ به‌وسيله‌ ميز متحرك‌ هدايت‌ مي‌شود تنظيم‌ مي‌كند.
26- (اره‌ استوانه‌اي‌) ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ برش‌ تخته‌هاي‌ چليك‌ بشكه‌ طشتك‌ و سطلهاي‌ چوبي‌ بكار رفته‌ و عمل‌ برش‌ در آن‌ به‌وسيله‌ يك‌ اره‌ چوب‌ بري‌ ساده‌ استوانه‌اي‌ شكل‌ انجام‌ مي‌گيرد كه‌ داراي‌ طول‌ كافي‌ براي‌ بريدن‌ چوبهاي‌ به‌ ابعاد لازم‌ بوده‌ و قاعده‌ انتهايي‌ آن‌ مسدوداست‌ و جبهه‎جلوي‌ آن‌ داراي‌ دندانه‌هايي‎است‌ كه‌ عمل‌ برش‌ چوب‌ را انجام‌ مي‌دهد.
 چوب‌ به‌وسيله‌ ميز كار به‌ دهانه‌ اره‌ مذكور رانده‌ مي‌شود و مسير حركت‌ آن‌ بدم‌ اره‌ ممكنست‌ از خارج‌ استوانه‌ يا داخل‌ آن‌ باشد.
27- اره‌ پيش‌ تراش‌ تيغه‌ اره‌ گرد كوچكي‌ است‌ با دندانه‌هاي‌ درشت‌ كه‌ جلوي‌ قرص‌ اره‌ اصلي‌ قرار گرفته‌ و به‌وسيله‌ بازوهاي‌ قابل‌ تنظيمي‌ هدايت‌ مي‌گردد اين‌ تيغه‌ ضمن‌ ايجاد شيار عريض‌ در پوست‌ رويي‌ الوار شن‌ و اجسام‌ خارجي‌ را از پوست‌ خارج‌ كرده‌ و عمل‌ حفاظت‌ اره‌ اصلي‌ را انجام‌ مي‌دهد.
28- اره‌ قابدار (رام‌) ماشيني‌است‌ مخصوص‌ برش‌ چوب‌ كه‌ داراي‌ يك‌ يا چند تيغه‌ اره‌ بوده‌ و عمل‌ برش‌ با حركت‌ رفت‌ و آمد قابي‌ كه‌ تيغه‌ها روي‌ آن‌ نصب‌ شده‌ است‌ انجام‌ مي‌گيرد.
 اين‌ تيغه‌ها بطور قائم‌ روي‌ يك‌ قاب‌ كشيده‌ شده‌ و بطور محكم‌ نصب‌ گرديده‌ است‌ قاب‌ دستگاه‌ در امتداد قائم‌ بدنه‌ ماشين‌ در يك‌ قسمت‌ كشويي‌ رفت‌ و آمد مي‌كند و عمل‌ برش‌ را ضمن‌ پايين‌ رفتن‌ قاب‌ انجام‌ مي‌دهد.
 اين‌ دستگاه‌ براي‌ برش‌ طولي‌ تخته‌ يا براي‌ دو نيم‌ كردن‌ چوبهاي‌ چهار سو و چوبهاي‌ ديگر بكار مي‌رود.
 29- اره‌ راپودبر قابدار با حركت‌ رفت‌ و آمد ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ تنه‌ درخت‌ به‌ قطعات‌ كوتاه‌ بكار رفته‌ و داراي‌ يك‌ تيغه‌ راست‌ راپودبر به‌ طول‌ 80/1 متر يا بيشتر و عرض‌ 25 تا 30 سانتيمتر است‌ و حركت‌ رفت‌ و آمد آن‌ بطور مكانيكي‌ انجام‌ مي‌شود.
 ماشين‌ كام‌ بري‌ زنجيري‌:
 30- ماشين‌ كام‌ بري‌ زنجيري‌ ماشيني‌ است‌ كه‌ براي‌ درآوردن‌ (كام‌) در قطعات‌ چوب‌ بكار رفته‌ و داراي‌ يك‌ سري‌ دندانه‌هاي‌ اره‌ مجزا مي‌باشد كه‌ يكي‌ روي‌ ديگري‌ لولا شده‌ و تشكيل‌ يك‌ حلقه‌ زنجير را مي‌دهد حركت‌ زنجير به‌وسيله‌ چرخ‌ دنده‌ اي‌ كه‌ با زنجير اره‌ درگير است‌ عملي‌ مي‌شود.
قسمت‌ دوم‌ - مقررات‌ عمومي‌

ماده‌ 1: گودال‌ها و شيارهايي‌ كه‌ در كف‌ كارگاه‌ و نزديك‌ به‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ جهت‌ قرار دادن‌ وسايل‌ انتقال‌ چوب‌ (ترانسپورتر) يا براي‌ آب‌ روها احداث‌ شده‌ باشد بايد به‌وسيله‌ نرده‌ يا دست‌ انداز محفوظ‌ شود.
ماده‌ 2: ماشين‌هاي‌ محرك‌ دستگاه‌ اره‌ چوب‌ بري‌ بايد داراي‌ قدرت‌ كافي‌ باشد تا خطر گير كردن‌ تيغه‌ اره‌ پيش‌ نيايد.
ماده‌ 3: ماشين‌هاي‌ اره‌ بايد داراي‌ دستگاهي‌ باشد كه‌ به‌وسيله‌ آن‌ سرعت‌ برش‌ به‌ تناسب‌ سختي‌ يا نرمي‌ چوب‌ قابل‌ تنظيم‌ باشد.
ماده‌ 4: دندانه‌هاي‌ اره‌ بايد متناسب‌ با جنس‌ چوب‌ و نوع‌ برش‌ باشد.
ماده‌ 5: تيغه‌ اره‌ بايد بدون‌ ترك‌ بوده‌ به‌ بهترين‌ وضعي‌ نگهداري‌ شود و چپ‌ و راست‌ كردن‌ و تيز كردن‌ آن‌ دقيقاً انجام‌ گردد.
نظافت‌ و برداشتن‌ تراشه‌ و خاك‌ اره‌
ماده‌ 6: كف‌ سالن‌ها يا ساختمان‌هايي‌ كه‌ در آن‌ اره‌ چوب‌ بري‌ نصب‌ مي‌شود بايد هميشه‌ تميز بوده‌ و حتي‌ الامكان‌ تراشه‌هاي‌ چوب‌ و خاك‌ اره‌ را از محل‌ كار دور كنند همچنين‌ بهتر است‌ كه‌ دستگاه‌هاي‌ ماشين‌ اره‌ به‌ دستگاه‌ مكنده‌ مربوط‌ باشد تا از انتشار گرد و تراكم‌ خاك‌ اره‌ در محل‌ كار جلوگيري‌ شود.
سكوي‌ محل‌ كار مخصوص‌ كارگراني‌ كه‌ با ماشين‌ اره‌ كار مي‌كنند
ماده‌ 7: اطراف‌ سكوهاي‌ محل‌ كار براي‌ كارگراني‌ كه‌ با دستگاه‌ اره‌ تسمه‌ يا راه‌ گرد (سربر) كار مي‌كنند بايد به‌وسيله‌ صفحه‌اي‌ از آهن‌ با حداقل‌ ضخامت‌ 6 ميليمتر يا الوار به‌ ضخامت‌ 5 سانتيمتر يا بتون‌ آرمه‌ به‌ ضخامت‌ 20 سانتيمتر حفاظ‌ گذاري‌ شود.
ماده‌ 8: سكوهاي‌ فوق‌ الذكر بايد مجهز به‌ اهرم‌هاي‌ فرمان، شستي‌هاي‌ فشاري‌، كليدهاي‌ قطع‌كننده‌، كشوها يا وسايل‌ ديگري‌ باشد كه‌ در مواقع‌ فوري‌ و ضروري‌ متصدي‌ ماشين‌ اره‌ بتواند بدون‌ ترك‌ كردن‌ محل‌ كار دستگاه‌ را متوقف‌ كند و بايد ترتيبي‌ اتخاذ شود كه‌ هنگام‌ توقف‌ ماشين‌ دستگاه‌هاي‌ فرمان‌ قفل‌ شود.
ارابه‌ حمل‌ تنه‌ در ماشين‌هاي‌ چوب‌ بري‌
ماده‌ 9: بدنه‌ ارابه‌ مخصوص‌ هدايت‌ چوب‌ در تاسيسات‌ اره‌ تسمه‌اي‌ يا اره‌ گرد بايد از آهن‌ يا فولاد يا الوارهايي‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ به‌وسيله‌ كام‌ و زبانه‌ دم‌ چلچله‌اي‌ يا پيچ‌ و مهره‌ بهم‌ متصل‏شده‌ و از تخته‌هاي‌ پرپوشيده‌ شده‎‏باشد تا مانع‌ عبور كارگر از زير بدنه‌ ارابه‌ گردد.
ماده‌ 10: كف‌ سكوهاي‌ محل‌ كار در تاسيسات‌ اره‌ چوب‌ بري‌ نبايد لغزنده‌ باشد.
ماده‌ 11: فاصله‌ بين‌ ديوار و ميز كار نبايد از 45 سانتيمتر كمتر باشد و در صورتي‌ كه‌ اين‌ فاصله‌ را براي‌ عبور كارگر در نظر گرفته‌ باشند از 90 سانتيمتر كمتر نباشد.
ماده‌ 12: فاصله‌ بين‌ سطح‌ ميز كار و سقف‌ كارگاه‌ يا اشياء و وسائلي‌ كه‌ به‌ سقف‌ نصب‌ شده‌ نبايد كمتر از 2 متر باشد.
ماده‌ 13: فلكه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ طناب‌ يا كابل‌ يا زنجير مخصوص‌ كشش‌ ارابه‌هاي‌ حمل‌ چوب‌ بايد به‌وسيله‌ جعبه‌هاي‌ محكمي‌ كه‌ به‌زمين‌ نصب‌ شده‌ باشد حفاظ‌ گذاري‌ شود.
ماده‌ 14: چرخ‌ دنده‌هاي‌ راست‌ يا مخروطي‌ و تسمه‌ها يا فلكه‌هاي‌ اصطكاكي‌ فرمان‌ ارابه‌ حمل‌ چوب‌ را بايد به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ محكمي‌ محصور كرد.
ماده‌ 15: چرخ‌هاي‌ ارابه‌ها بايد داراي‌ حفاظ‌هايي‌ باشد كه‌ فاصله‌ آنها از سطح‌ ريل‌ها حداكثر 6 ميليمتر باشد.
ماده‌ 16: در انتهاي‌ مسير ارابه‌ها بايد مانع‌ محكمي‌ كه‌ داراي‌ تامپون‌ فنري‌ يا تامپون‌ با هواي‌ فشرده‌ باشد نصب‌ گردد. اين‌ تامپون‌ها بايد قدرت‌ متوقف‌ كردن‌ ارابه‌ها را با حداكثر سرعت‌ بدون‌ ايجاد عكس‌ العمل‌ شديد و خطرناك‌ داشته‌ باشد.
ماده‌ 17: در تمام‌ طول‌ مسير ارابه‌ها بايد نرده‌هايي‌ از لوله‌ آهني‌ 1 اينچ‌ 32 ميليمتر) يا چهار تراشهايي‌ به‌ ابعاد 10*5 سانتيمتر به‌ ارتفاع‌ سكوي‌ بارگيري‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 18: مقابل‌ درهايي‌ كه‌ در طرفين‌ مسير عبور ارابه‌ حمل‌ چوب‌ قرار دارند بايد نرده‌هاي‌ حفاظتي‌ به‌ فاصله‌ حداقل‌ 45 سانتيمتر از ارابه‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 19: در مواردي‌ كه‌ قوه‌ محرك‌ اره‌ها با ماشين‌ بخار تامين‌ مي‌شود بايد لوله‌هاي‌ مخصوص‌ رساندن‌ بخار در نزديكترين‌ نقطه‌ به‌ ماشين‌ مجهز به‌ شير قطع‌ كننده‌اي‌ باشد كه‌ عمل‌ آن‌ سريع‌ بوده‌ و موقعي‌ كه‌ متصدي‌ اره‌ از دستگاه‌ دور مي‌شود بطور خودكار بخار
را ببندد.
 غلطك‌ها و ميزهاي‌ ناقل‌ چوب‌ در تاسيسات‌ چوب‌ بري‌
ماده‌ 20: فضاي‌ آزاد بين‌ غلطك‌هاي‌ دستگاه‌ انتقال‌ چوب‌ يا خميدگي‌ آخر دستگاه‌ در تاسيسات‌ فوق‌ بايد به‌وسيله‌ روپوشهايي‌ از ورق‌هاي‌ فلزي‌ پر به‌ قطر 6 ميليمتر يا الوارهايي‌ به‌ ضخامت‌ 5 سانتيمتر محفوظ‌ گردد و به‌قسمي‌ روي‌ دستگاه‌ نقاله‌ نصب‌ شود كه‌ در موقع‌ حركت‌ دستگاه‌ تغيير مكان‌ ندهد.
ماده‌ 21: چرخ‌ دنده‌ و زنجيرهاي‌ غلطك‌هاي‌ محرك‌ دستگاه‌ يا ميز نقاله‌ و تسمه‌ها و فلكه‌ها و صفحات‌ اصطكاكي‌ (كلاچ‌) محرك‌ محور غلطك‌هاي‌ دستگاه‌ نقاله‌ بايد از هر طرف‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ يا قطعات‌ الوار محفوظ‌ شده‌ و اين‌ حفاظ‌ها داراي‌ درهايي‌ باشند كه‌ در مواقع‌ ضروري‌ دسترسي‌ به‌ نقاط‌ لازم‌ را مقدور سازد.
ماده‌ 22: جبهه‌هاي‌ قائم‌ ميز مخصوص‌ باردادن‌ چوب‌ بدم‌ تيغه‌ اره‌ در تاسيسات‌ چوب‌ بري‌ بايد طبق‌ ماده‌ 21 حفاظ‌ گذاري‌ شود مگر اينكه‌ وضع‌ قرار گرفتن‌ غلطك‌هاي‌ نقاله‌ يا بدنه‌ ماشين‌ حفاظت‌ لازم‌ را تامين‌ كند.
ماده‌ 23: در محل‌هايي‌كه‌ عبور از روي‌ غلطك‌ها و ميزهاي‌ نقاله‌ ضروري‌ باشد بايد پله‌ها يا پلهايي‌ تعبيه‌ گردد كه‌ مجهز به‌ نرده‌ حفاظتي‌ باشد.
ماده‌ 24: در تاسيسات‌ چوب‌ بري‌ استفاده‌ از غلطك‌هاي‌ نقاله‌ كه‌ داراي‌ گوشه‌هاي‌ تيز باشد ممنوع است‌.
قسمت‌ سوم‌ - دستورهاي‌ حفاظتي‌

فصل‌ اول‌ - حفاظ‌ اره‌هاي‌ تسمه‌اي‌
ماده‌ 25:  فلكه‌ها و شاخه‌ بالا رونده‌ اره‌ تسمه‌اي‌ در فاصله‌ دو فلكه‌ بايد به‌وسيله‌ محفظه‌ لوله‌‌داري‌ از آهن‌ ورق‌ به‌ ضخامت‌ حداقل‌ يك‌ ميليمتر يا مصالحي‌ با مقاومت‌ مشابه‌ آن‌ حفاظ‌‌گذاري‌ شود.
ماده‌ 26: حفاظ‌ فلكه‌ بالائي اره‌ تسمه‌اي‌ بايد حداقل‌ 10 سانتيمتر بالاتر از طوقه‌ فلكه‌ آن‌ شروع‌ شده‌ و تا پايين‌ترين‌ نقطه‌ طوقه‌ فلكه‌ ادامه‌ يابد.
ماده‌ 27: حفاظ‌ فلكه‌ پاييني‌ اره‌ تسمه‌اي‌ بايد تا سطح‌ زمين‌ ادامه‌ داشته‌ و طوري‌ ساخته‌ شود تا از ورود اجسام‌ خارجي‌ به‌ زير فلكه‌ جلوگيري‌ گردد و در صورت‌ لزوم‌ به‌ عنوان‌ محفظه‌ مكنده‌ خاك‌ اره‌ نيز از آن‌ استفاده‌ شود.
ماده‌ 28: شاخه‌ پايين‌ رونده‌ اره‌ تسمه‌اي‌ بايد بين‌ غلطك‌ها يا وسايل‌ هدايت‌ كننده‌ قرار گرفته‌ و در فاصله‌ بين‌ اين‌ غلطك‌ها تا حفاظ‌ فلكه‌ بالايي‌ بايد حفاظ‌ قابل‌ تنظيمي‌ وجود داشته‌ باشد.
ماده‌ 29: اره‌هاي‌ تسمه‌اي‌ بايد داراي‌ وسيله‌ تنظيم‌ كننده‌ خودكاري‌ باشد تا كشش‌ تيغه‌ اره‌ را تنظيم‌ كرده‌ و از شل‌ و سفت‌ شدن‌ غير عادي‌ آن‌ در حين‌ كار جلوگيري‌ كند.
ماده‌ 30: اگر وضع‌ كار طوري‌ باشد كه‌ متصدي‌ دستگاه‌ اره‌ چوب‌ بري‌ در حين‌ كار در فاصله‌اي‌ كمتر از 75 سانتيمتر از غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ چوب‌ قرار گيرد بايد اين‌ غلطك‌ها را با حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ ضخيم‌ نيم‌ استوانه‌اي‌ پوشاند اين‌ حفاظ‌ها بايد بر حسب‌ ابعاد قطعات‌ كار قابل‌ تنظيم‌ بوده‌ بعلاوه‌ به‌ بدنه‌ ماشين‌ متصل‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 31: سرعت‌ دوراني‌ فلكه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تسمه‌ اره‌ نبايد از حد مجاز تجاوز كند.
ماده‌ 32: در موقع‌ سوار كردن‌ يا برداشتن تسمه‌ اره‌ بايد آن‌ را دقيقاً مورد معاينه‌ قرار داد تا ترك‌ يا عيب‌ ديگري‌ نداشته‌ باشد.
ماده33: از بكاربردن‌ تسمه‌هاي‌ معيوب‌ يا ترك‎دار قبل‌ از مرمت‌ كامل‌ بايد خودداري‌ كرد.
ماده‌ 34: برداشتن‌ تسمه‌ از روي‌ فلكه‌ و همچنين‌ جمع‌ كردن‌ قطعات‌ شكسته‌ تسمه‌ قبل‌ از توقف‌ كامل‌ ماشين‌ ممنوعست‌.
ماده‌ 35: ضخامت‌ طوقه‌ فلكه‌هاي‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ تسمه‌اي‌ در قسمتي‌ كه‌ فشار نوار اره‌ موثر است‌ بايد حداقل‌ 16 ميليمتر باشد.
ماده‌ 36: سرعت‌ خطي‌ فلكه‌هاي‌ دستگاه‌ اره‌ تسمه‌اي‌ نبايد از 45 متر در ثانيه‌ تجاوز كند. مگر در صورتي‌ كه‌:
الف- فلكه‌ها براي‌ سرعت‌ معين‌ و يا ضريب‌ اطمينان‌ لااقل10 محاسبه‌ و ساخته‌ شده‌ باشد.
ب‌ - فلكه‌ها براي‌ سرعت‌ معيني‌ دقيقاً متعادل‌ شده‌ باشد.
ج‌ - حداكثر سرعت‌ مجاز آن‌ توسط‌ سازنده‌ روي‌ فلكه‌ و بدنه‌ دستگاه‌ ثبت‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 37: وزنه‌هاي‌ تعادل‌ تلسكوپي‌ در دستگاه‌هاي‌ اره‌ تسمه‌اي‌ بايد در تمام‌ مسير خود حفاظ‌گذاري‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 38: ناف‌ و بازوها و طوقه‌ فلكه‌هاي‌ دستگاه‌ اره‌ تسمه‌اي‌ همچنين‌ پيچه‌ها و پرچهاي‌ آن‌ بايد حداقل‌ ماهي‌ يك‌ مرتبه‌ بازرسي‌ شده‌ و با زدن‌ ضربه‌ فلكه‌هاي‌ ترك‌ دار و معيوب‌ مشخص‌ و از كار خارج‌ شوند.
فصل‌ دوم‌ - حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد

ماده‌ 39: دستگاه‌ اره‌ گرد چوب‌ بري‌ بايد طوري‌ نصب‌ شده‌ باشد كه‌ در حين‌ كار تغيير محل‌ نداده‌ و ايجاد لرزش‌ نكند.
ماده‌ 40: ارتفاع‌ ميز اره‌هاي‌ گرد چوب‌ بري‌ بايد بين‌ 85 تا 90 سانتيمتر باشد.
ماده‌ 41: اره‌هاي‌ گرد چوب‌ بري‌ بايد داراي‌ حفاظ‌هايي‌ طبق‌ شرايط‌ زير باشد مگر در موارد خاص‌ كه‌ اصولاً احتياج‌ به‌ حفاظ‌ نباشد.
 الف‌ - حفاظ‌ تيغه‌ اره‌ قابل‌ تنظيم‌ باشد و طوري‌ تيغه‌ را بپوشاند كه‌ هنگام‌ كار دندانه‌هاي‌ آن‌ در دسترس‌ نباشد.
 ب‌ - سطوح‌ جانبي‌ حفاظ‌ تا حد امكان‌ به‌ صفحه‌ اره‌ نزديك‌ باشد.
 ج‌ - حتي‌ المقدور نزديك‌ به‌ محل‌ برش‌ سوار شود.
 د - روي‌ سطح‌ جانبي‌ حفاظ‌ علامتي‌ رسم‌ شود كه‌ وضع‌ تيغه‌ اره‌ را در زير محفظه‌ آن‌ مشخص‌ كند.
هـ- جنس‌ حفاظ‌ بايد از مصالح‌ نرم‌ انتخاب‌ شود يا پوشش‌ داخل‌ آن‌ از فلز نرم‌ باشد تا اگر به‌ صفحه‌ اره‌ برخورد كند باعث‌ شكستن‌ دندانه‌ آن‌ نشود.
 و - حفاظ‌ بايد اصولاً طوري‌ ساخته‌ شود كه‌ متصدي‌ دستگاه‌ از خطر تماس‌ با دندانه‌هاي‌ اره‌ و پرتاب‌ شدن‌ خرده‌ چوب‌ يا دندانه‌هاي‌ شكسته‌ اره‌ محفوظ‌ بماند.
ماده‌ 42: قسمتي‌ از صفحه‌ اره‌ گرد كه‌ زير ميز دستگاه‌ قرار دارد بايد حفاظ‌ گذاري‌ شود ممكنست‌ اين‌ حفاظ‌ قسمتي‌ از دستگاه‌ مكنده‌ خاك‌ اره‌ را نيز تشكيل‌ دهد.
ماده‌ 43: تيغه‌ جدا كننده‌ كه‌ در قسمت‌ عقب‌ صفحه‌ اره‌ گرد قرار مي‌گيرد بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:
الف- از شياري‌ كه‌ اره‌ درچوب‌ ايجادمي‌كند كمي‎نازك‌تر و از صفحه‎اره‌ كمي‌ ضخيم‌تر باشد.
 ب‌ - پهناي‌ آن‌ در سطح‌ ميز كمتر از 15 سانتيمتر نباشد.
 ج‌ - ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ ميز بايد به‌ قدر 2 تا 5 ميليمتر كمتر از ارتفاع‌ صفحه‌ باشد.
 د - بطور محكم‌ در قسمت‌ عقب‌ و در يك‌ سطح‌ با صفحه‌ اره‌ نصب‌ شود و فاصله‌ آن‌ با دندانه‌هاي‌ اره‌ حتي‌ المقدور كم‌ بوده‌ و در هيچ‌ حالتي‌ از 3 ميليمتر تجاوز نكند.
ماده‌ 44: انحناي‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ بايد به‌ موازات‌ انحناي‌ صفحه‌ اره‌ گرد باشد.
ماده‌ 45: در اره‌هاي‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ الوارهاي‌ نازك‌ مي‌توان‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ را ضخيم‌تر از مورد مذكور در ماده‌ 43 انتخاب‌ كرد.
ماده‌ 46: حداكثر سرعت‌ اره‌هاي‌ گرد نبايد از ميزاني‌ كه‌ سازنده‌ آن‌ تعيين‌ كرده‌ تجاوز كند.
ماده47: وزنه‌هاي‎تعادلي‌ مخصوص‎باردادن‌ در اره‌هاي‌گرد بايد درمحفظه‌هاي‎ثابتي‎قرار گيرد.
ماده‌ 48: تنظيم‌ حفاظ‌ها يا وسايل‌ هدايت‌ كننده‌ چوب‌ هنگام‌ كار كردن‌ اره‌ ممنوعست‌.
ماده‌ 49: صفحه‌ اره‌ گرد چوب‌ بري‌ بايد كاملاً تيز بوده‌ و سوار كردن‌ روي‌ دستگاه‌ و نگهداري‌ آن‌ به‌ خوبي‌ و با دقت‌ انجام‌ شود. همچنين‌ در فواصل‌ معين‌ مورد بازديد و آزمايش‌ قرار گيرد و در صورت‌ مشاهده‌ عيب‌ و نقص‌ اقدام‌ به‌ پياده‌ كردن‌ و اصلاح‌ يا تعويض‌ آن‌ بشود.
ماده‌ 50: انتهاي‌ تركهاي‌ صفحه‌ اره‌ گرد را براي‌ جلوگيري‌ از ادامه‌ ترك‌ نبايد سوراخ‌ كرد همچنين‌ صفحات‌ ترك‌ دار را در موردي‌ كه‌ تعمير صحيح‌ و دقيق‌ نشده‌ باشد نبايد مورد استفاده‌ قرار داد.
ماده‌ 51: متصدي‌ دستگاه‌ اره‌ گرد در موقع‌ كار نبايد مقابل‌ تيغه‌ اره‌ قرار گيرد.
ماده‌ 52: دستگاه‌ اره‌ گرد كه‌ براي‌ راپودي بري‌ و راست‌ بري‌ بكار مي‌رود بايد طبق‌ مقررات‌ مواد 92 تا 99 آيين‌نامه‌ مربوط‌ باره‌هاي‌ مخصوص‌ راست‌ بر حفاظ‌ گذاري‌ شود.
ماده‌ 53: صفحه‌ اره‌هاي‌ گرد ساده‌ و قسمت‌ فوقاني‌ صفحات‌ اره‌ در ماشين‌هاي‌ اره‌ مضاعف‌ بايد داراي‌ حفاظ‌هاي‌ قابل‌ تنظيم‌ باشد.
ماده‌ 54: اره‌ گرد مضاعف‌ بايد داراي‌ صفحه‌ فلزي‌ مشبك‌ يا وسيله‌ ديگري‌ باشد كه‌ متصدي‌ دستگاه‌ را از خطر اصابت‌ خرده‌ چوب‌هاي‌ حاصل‌ از كار اره‌ محفوظ‌ نگاهدارد.
ماده‌ 55: فاصله‌ افقي‌ بين‌ نوك‌ دندانه‌هاي‌ تيغه‌ اره‌ گرد مضاعف‌ و نزديك‌ترين‌ ستون‌ روي‌ ميز دستگاه‌ بايد به‌ قدر 25 ميليمتر بيشتر از فاصله‌ عمودي‌ بين‌ آهن‌هاي‌ سپري‌ صفحات‌ بالا و پايين‌ اره‌ باشد تا مكان‌ سقوط‌ يا گير كردن‌ قطعه‌ چوب‌ بين‌ صفحات‌ و مانع‌ ديگري‌ را از بين‌ ببرد.
ماده‌ 56: روي‌ ميز دستگاه‌ اره‌ گرد بايد گونيا يا تكيه‌ گاهي‌ براي‌ هدايت‌ الوار نصب‌ شود.
ماده‌ 57: براي‌ تنظيم‌ قسمت‌ هدايت‌ كننده‌ الوار در اره‌هاي‌ گرد نبايد از آچار يا ابزار ديگري‌ استفاده‌ كرد و اين‌ تنظيم‌ بايد به‌وسيله‌ دست‌ انجام‌ گيرد.
ماده‌ 58: تيغه‌ جداكننده‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌گرد بايد به‌نحوي‌ باشد كه‌بطور موثر عمل‌خود را انجام‌ دهد.
 حفاظ‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ الوار
ماده‌ 59: دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ الوار بايد طبق‌ مواد 53 و 56 تا 58 (مربوط‌ به‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد) ساخته‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 60: غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ كه‌ در اره‌هاي‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ چوب‌ را به‌ دم‌ تيغه‌ مي‌رسانده‌ بايد طبق‌ مواد 20 تا 24 حفاظ‌ گذاري‌ شود.

 حفاظ‌ دستگاه‌ پيش‌ تراش‌ براي‌ پاك‌ كردن‌ مسير راه‌
ماده‌ 61: دستگاه‌ پيش‌ تراش‌ بايد داراي‌ وسايل‌ حفاظتي‌ زير باشد:
 الف‌ - يك‌ محفظه‌ كه‌ بطور كامل‌ صفحه‌ دستگاه‌ را بپوشاند و متصدي‌ اره‌ را در مقابل‌ پرتاب‌ خرده‌ چوب‌ يا سنگريزه‌ محافظت‌ كند. ضمناً ممكن‌ است‌ از اين‌ محفظه‌ براي‌ مكيدن‌ ذرات‌ غبار نيز استفاده‌ كرد.
 ب‌ - يك‌ وزنه‌ تعادلي‌ براي‌ بالا بردن‌ دستگاه‌ فوق‌ در پايان‌ كار.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر
ماده‌ 62: اره‌هاي‌ گرد راپودبر (به‌ استثناء اره‌هاي‌ گردي‌ كه‌ تيغه‌ آنها در قسمت‌ بالاي‌ ميز نصب‌ شده‌ و اره‌هاي‌ نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌) بايد طبق‌ مواد 43 و 44 و 45 داراي‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ باشد.
ماده‌ 63: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد راپودبر كه‌ ميزان‌ با فشار دست‌ به‌طرف‌ تيغه‌ اره‌ رانده‌ مي‌شود بايد داراي‌ ميز كشويي‌ باشد كه‌ در حين‌ عمل‌ برش‌ چوب‌ را محكم‌ نگهداشته‌ و با رعايت‌ حفاظت‌ كامل‌ آنرا به‌ قطعات‌ كوچك‌ تقسيم‌ كند.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد مضاعف‌ راپودبر براي‌ برش به‌ طولهاي‌ مساوي‌
ماده‌ 64: صفحات‌ اره‌هاي‌ گرد مضاعف‌ براي‌ برش‌ چوب‌ به‌ طولهاي‌ مساوي‌ بايد حتي‌الامكان‌ در قسمت‌ بالا و عقب‌ حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ و در مواردي‌ كه‌ محور اره‌ فقط‌ داراي‌ يك‌ ياتاقان‌ باشد بايد به‌ همين‌ طريق‌ قسمت‌ خارجي‌ آن‌ تا پايين‌ترين‌ نقطه‌ در محفظه‌اي‌ قرار گيرد.
ماده‌ 65: ميز بار دهنده‌ در اره‌هاي‌ گرد مضاعف‌ براي‌ برش‌ به‌ طول‌هاي‌ مساوي‌ بايد داراي‌ فنرها يا وزنه‌هاي‌ تعادلي‌ باشد تا موقع‌ اتمام‌ برش‌ چوب‌ به‌ حالت‌ اوليه‌ خود يعني‌ دور از تيغه‌ بر گردد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌
ماده‌ 66: اره‌هاي‌ گرد راپودبر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌ بايد داراي‌ حفاظ‌هاي‌ محكمي‌ باشد كه‌ از شبكه‌ سيمي‌ ضخيم‌ يا تخته‌هايي‌ با حداقل‌ ضخامت‌ 5 سانتيمتر ساخته‌ شده‌ باشد همچنين‌ بايد داراي‌ حفاظ‌ مخصوص‌ باشد تا پايين‌ ميز را بپوشاند و در قسمت‌هاي‌ مختلف‌ دريچه‌هاي‌ لولا داري‌ داشته‌ باشد تا دسترسي‌ براي‌ روغنكاري‌ و ميزان‌ كردن‌ قسمت‌هاي‌ حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ را ميسر سازد.
ماده67: تيغه‌هاي‌ انتهايي‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد راپودر بر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌ بايد از سمت‌ پهلو و پايين‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ با چوبي‌ كه‌ محكم‌ به‎كف‌كارگاه‌ نصب‎شده‎محصور شود.
ماده‌ 68: اره‌هاي‌ گرد راپودبر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌ بايد داراي‌ موانعي‌ باشد كه‌ از بيرون‌ آمدن‌ بيش‌ از حد ضخامت‌ اره‌ از سطح‌ ميز جلوگيري‌ كند.
ماده‌ 69: پدال‌ فرمان‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌ بايد داراي‌ حفاظ‌ ركابي‌ فلزي‌ يا چوبي‌ بوده‌ و محكم‌ به‌ كف‌ كارگاه‌ نصب‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 70: در موقع‌ تعمير يا تنظيم‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گردراپودبر با تيغه‌هاي‌ بار دهنده‌ بايد نكات‌ زير را مراعات‌ شود:
 الف‌ - اگر فرمان‌ دستگاه‌ به‌وسيله‌ يك‌ يا چند پدال‌ انجام‌ گيرد بايد گاوه‌هاي‌ حفاظتي‌ زير كليه‌ پدالها قرار داده‌ شود.
 ب‌ - چنانچه‌ فرمان‌ به‌وسيله‌ اهرم‌هاي‌ دستي‌ انجام‌ گيرد اين‌ اهرم‌ها بايد به‌وسيله‌ مهارهاي‌ مخصوصي‌ محكم‌ شود تا در موقع‌ تعمير و تنظيم‌ دستگاه‌ حركت‌ فرمان‌ ممكن‌ نباشد.
 حفاظ‌ (اره‌هاي‌ گرد مخصوص‌ برش‌ دسته‌هاي‌ توفال‌)
ماده‌ 71: اره‌هاي‌ گرد ساده‌ يا مضاعف‌ مخصوص‌ برش‌ دسته‌ توفال‌ بايد در قسمت‌ تيغه‌هاي‌ انتهايي‌ و عقب‌ به‌وسيله‌ محفظه‌ فلزي‌ يا چوبي‌ پوشيده‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 72: در مواردي‌ كه‌ عمل‌ برش‌ با قسمت‌ زير صفحه‌ اره‌ انجام‌ گيرد بدنه‌ دستگاه‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ دسته‌ توفال‌ بايد طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ راس‌ صفحات‌ اره‌ پوشانده‌ و تا حد امكان‌ از قسمت‌ جلو و عقب‌ تيغه‌ به‌پايين‌ ادامه‌ داشته‌ باشد. در مواردي‌ كه‌ برش‌ با قسمت‌ بالاي‌ اره‌ انجام‌ گيرد حفاظ‌ بايد تا حد امكان‌ به‌طرف‌ راس‌ و قسمت‌ بالاي‌ اره‌ و تيغه‌هاي‌ انتهايي‌ و عقب‌ تيغه‌ها ادامه‌ داشته‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌
ماده‌ 73: دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌ بايد در قسمت‌ بالاي‌ صفحات‌ اره‌ داراي‌ روپوشهاي‌ حفاظتي‌ باشد تا بتوان‌ از آنها به‌ عنوان‌ محفظه‌ مكنده‌ نيز استفاده‌ كرد.
 اين‌ حفاظ‌ها بايد تا حد امكان‌ به‌ سمت‌ پايين‌ ادامه‌ داشته‌ باشد و در ضمن‌ مانع‌ عبور چوب‌ از زير صفحه‌ اره‌ نگردد.
ماده‌ 74: چنانچه‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ داراي‌ روپوشهاي‌ فوق‌ الذكر نباشد بايد از قسمت‌ جلو و عقب‌ تيغه‌ داراي‌ حفاظ‌هايي‌ با مشخصات‌ زير باشد:
 الف‌ - جنس‌ حفاظ‌ از تخته‌ به‌ ضخامت‌ 75 ميليمتر يا بيشتر بوده‌ و به‌ چوبهاي‌ چهار تراش‌ به‌ ابعاد 10*10 سانتيمتر به‌وسيله‌ پيچ‌ و مهره‌ محكم‌ شده‌ باشد.
ب- به‌ كابل‌ها يا زنجيره‌هايي‌ آويزان‌ بوده‌ يا به‎بدنه‌ دستگاه‌ اره‌ بطور ثابت‌ نصب‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 75: تيغه‌هاي‌ انتهايي‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد از اطراف‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ مخصوص‌ يا نرده‌هاي‌ حفاظتي‌ محفوظ‌ شود.
ماده‌ 76: در جلوي‌ هر تيغه‌ اره‌ در دستگاه‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد يك‌ نرده‌ كوچك‌ يا يك‌ ميله‌ قرار داده‌ شود كه‌ حداقل‌ در حدود 60 سانتيمتر از جبهه‌ تيغه‌ اره‌ فاصله‌ داشته‌ و حداكثر 30 سانتيمتر بالاي‌ ميز قرار گرفته‌ و طوري‌ به‌ سيستم‌ فرمان‌ ترانسپورتر مربوط‌ باشد كه‌ اگر فشاري‌ به‌ آن‌ وارد شود بطور خودكار باعث‌ متوقف‌ شدن‌ ترانسپورتر گردد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر برچند تيغه‌اي‌ با محور معلق‌
ماده‌ 77: اره‌هاي‌ گرد راپودبر چند تيغه‌اي‌ با محور معلق‌ بايد طبق‌ مواد 73 تا 76 اين‌ آيين‌نامه‌ راجع‌ به‌ اره‌هاي‌ گرد چند تيغه‌اي‌ نوساني‌ با مفصل‌هاي‌ فوقاني‌ حفاظ‌گذاري‌ شود.
ماده‌ 78: اره‌هاي‌ گرد راپودبر چند تيغه‌اي‌ با محور معلق‌ كه‌ براي‌ برش‌ به‌منظور تهيه‌ خمير چوب‌ از طريق‌ مكانيكي‌ و خمير كاغذ بكار مي‌رود بايد طبق‌ ماده‌ 74 اين‌ آيين‌نامه‌ حفاظ‌گذاري‌ شود.
ماده‌ 79: ميز برش‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر چند تيغه‌اي‌ با محور معلق‌ مذكور در ماده‌ 78 بايد حداقل‌ در ارتفاع‌ (1) متر بالاي‌ كف‌ كارگاه‌ يا سكوي‌ كار واقع‌ شده‌ و از اطراف‌ به‌وسيله‌ نرده‌هاي‌ حفاظتي‌ محفوظ‌ گردد.
حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد ارابه‌اي‌
ماده‌ 80: روپوش‌ حفاظتي‌ اره‌ گرد راپودبر كه‌ موقع‌ برش‌ روي‌ ميز ثابت‌ تغيير مكان‌ مي‌دهد بايد داراي‌ شرائط‌ زير باشد:
 الف‌ - روي‌ محور حامل‌ اره‌ يا ميز برش‌ نصب‌ شده‌.
 ب‌ - در حال‌ كار خلاص‌ كردن‌ صفحه‌ اره‌ را بپوشاند.
 ج‌ - در موقعي‌ كه‌ صفحه‌ اره‌ كاملاً به‌ عقب‌ رفته‌ حداقل‌ تا فاصله‌ 5 سانتيمتر جلوي‌ دندانه‌هاي‌ اره‌ قرار گرفته‌ باشد.
 د - پهناي‌ آن‌ به‌ اندازه‌اي‌ باشد كه‌ از هر طرف‌ صفحه‌ اره‌ 6 ميليمتر فاصله‌ داشته‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌گرد مخصوص‌ تهيه‌ هيزم‌
ماده‌ 81: اره‌هاي‌ گرد چند تيغه‌اي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ هيزم‌ بكار مي‌رود بايد در قسمت‌ بالاي‌ صفحه‌ اره‌ داراي‌ موانع‌ حفاظتي‌ با رعايت‌ نكات‌ زير باشد:
الف - از ميز برش حداكثر 15 سانتيمتر فاصله داشته باشد.
ب - اگر از ورق آهن ساخته شده ضخامت آن 3 ميليمتر باشد.
ج - اگر از چوب ساخته شده باشد حداقل 4 سانتيمتر ضخامت داشته باشد.
ماده‌ 82: طول‌ ميز بار دهنده‌ زنجيردار در اره‌هاي‌ گرد تهيه‌ هيزم‌ بايد به‌ قدري‌ باشد تا كارگري‌ كه‌ چوبها را روي‌ آن‌ قرار مي‌دهد در موقع‌ مرتب‌ كردن‌ قطعات‌ چوب‌ روي‌ زنجير باردهنده‌ دستش‌ به‌ صفحه‌ اره‌ اصابت‌ نكند.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گردنوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌
ماده‌ 83: روپوش‌ حفاظتي‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد حتي‌ المقدور تا زير محور ادامه‌ داشته‌ و حفاظ‌هاي‌ جانبي‌ آن‌ در قسمت‌ انتهاي‌ محور لولادار ساخته‌ شود تا دسترسي‌ به‌ صفحه‌ اره‌ در مورد لزوم‌ ميسر باشد.
ماده‌ 84: حفاظ‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ پس‌ از اتمام‌ كار قسمت‌ زير تيغه‌ را بپوشاند.
ماده‌ 85: اره‌هاي‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد داراي‌ وسايل‌ حفاظتي‌ زير باشد:
 الف‌ - زنجيرهاي‌ متوقف‌ كننده‌ يا وسايل‌ موثر ديگري‌ كه‌ از پيشروي‌ لبه‌ صفحه‌ اره‌ از ميز برش‌ ممانعت‌ كند.
 ب‌ - وزنه‌هاي‌ تعادلي‌ يا وسايل‌ موثر ديگري‌ كه‌ در موقع‌ رها كردن‌ صفحه‌ اره‌ در هر نقطه‌ از مسير برش‌ دستگاه‌ را خودبه‌خود به‌ عقب‌ برگرداند به‌نحويكه‌ جبهه‌ كار اره‌ حداقل‌ تا 25 ميليمتر نقطه‌ شروع‌ برش‌ برگردد.
 ج‌ - ضامن‌ يا وسيله‌ ديگري‌ كه‌ از جهش‌ اره‌ بعد از برگشت‌ آن‌ جلوگيري‌ كند.
ماده‌ 86: در ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد به‌ كمك‌ وسايل‌ زير از سقوط‌ وزنه‌هاي‌ تعادلي‌ جلوگيري‌ كرد:
 الف‌ - پيچ‌هاي‌ بلندي‌ كه‌ در آن‌ واحد از بازو و بدنه‌ وزنه‌ تعادلي‌ عبور كرده‌ باشد.
 ب‌ - ضامني‌ كه‌ در انتهاي‌ بازوي‌ وزنه‌ تعادلي‌ دستگاه‌ نصب‌ شده‌ باشد.
 ج‌ - زنجيرهاي‌ حفاظتي‌ كه‌ به‌ سقف‌ يا نقاط‌ اتكاء فوقاني‌ ديگري‌ محكم‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 87: تسمه‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد نوساني‌ با مفصل‌ فوقاني‌ بايد در محفظه‌اي‌ پوشيده‌ شود اين‌ پوشش‌ بايد از طرفي‌ كه‌ متصدي‌ بكار مشغول‌ است‌ در تمام‌ طول‌ محفوظ‌ شده‌ و از سه‌ طرف‌ ديگر اقلاً تا ارتفاع‌ 6/2 متر از كف‌ محل‌ كار نيز پوشيده‌ شده‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر با محور مايل‌
ماده‌ 88: روپوش‌ حفاظتي‌ و تيغه‌ جدا كننده‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر با محور مايل‌ بايد با صفحات‌ اره‌ متوازي‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد راپودبر با ميز مايل‌
ماده‌ 89: روپوش‌ حفاظتي‌ اره‌ گرد راپودبر با ميز مايل‌ كه‌ روي‌ تيغه‌ اره‌ سوار مي‌شود بايد طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ دو لبه‌ جانبي‌ آن‌ خود به‌خود روي‌ ميز با چوبي‌ كه‌ بريده‌ مي‌شود تكيه‌ كند.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر
ماده‌ 90: اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر بايد طبق‌ مواد 43 و 44 اين‌ آيين‌نامه‌ داراي‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ باشد.
ماده‌ 91: در مواردي‌ كه‌ استفاده‌ از تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ در اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر غير مقدور باشد روي‌ دستگاه‌ بايد دماغه‌ يا ضامن‌هايي‌ فلزي‌ نصب‌ شود كه‌ مانع‌ پس‌ زدن‌ چوب‌ گردد دماغه‌ يا ضامن‌هاي‌ مزبور بايد داراي‌ شرائط‌ زير باشد.
 الف‌ - ضخامت‌ آنها در جهت‌ عمود به‌ صفحه‌ اره‌ كمتر از 3 ميليمتر نباشد.
 ب‌ - در هنگامي‌ كه‌ ضامن‌ روي‌ قطعه‌ مورد برش‌ قرار گرفته‌ چوب‌ بتواند در زير آن‌ حركت‌ كند.
 ج‌ - طوري‌ ساخته‌ و نصب‌ شود تا چوب‌ به‌ هر ضخامتي‌ كه‌ باشد به‌ محض‌ پس‌ زدن‌ به‌ آن‌ گير كرده‌ و متوقف‌ شود.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر با بار دادن‌ دستي‌
ماده‌ 92: دستگاه‌هاي‌ اره‌ گردرا راست‌ بر با باردادن‌ دستي‌ كه‌ براي‌ برش‌ قطعات‌ كوتاه‌ چوب‌ به‌ كار مي‌رود بايد داراي‌ ميزهاي‌ بار دهنده‌ كشويي‌ باشد كه‌ قطعه‌ چوب‌ يا گيره‌ به‌ آن‌ بسته‌ شود.
ماده‌ 93: براي‌ بار دادن‌ اره‌ گردرا راست‌ بر مذكور در ماده‌ 92 بايد دستگيره‌هاي‌ مخصوص‌ روي‌ ميز نصب‌ شود و كارگر مربوطه‌ موظف‌ به‌ استفاده‌ از آن‌ مي‌باشد.
ماده‌ 94: روپوشهاي‌ حفاظتي‌ و تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر با بار دادن‌ دستي‌ كه‌ روي‌ محور مايل‌ سوارشده‌ بايد با صفحات‌ اره‌موازي‌ و در يك‌ سطح‌ نصب‌شده‌باشد.
ماده‌ 95: دستگاه‌ هدايت‌ كننده‌ كه‌ روي‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گردرا راست‌بر يا محور مايل‌ و بار دادن‌ دستي‌ قرار دارد نبايد تا خارج‌ از منطقه‌ عمل‌ برش‌ ادامه‌ پيدا كند.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گردرا راست‌بر با ميز مايل‌ و بار دادن‌ دستي‌
ماده‌ 96: روپوش‌ حفاظتي‌ كه‌ روي‌ (اره را‌ راست‌بر با ميز مايل‌ و بار دادن‌ دستي‌) قرار مي‌گيرد بايد طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ دو لبه‌ جانبي‌ آن‌ روي‌ ميز يا قطعه‌ كاربنشيند.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گردرا راست‌بر با بار دادن‌ خودكار
ماده‌ 97: روپوش‌ حفاظتي‌ در اره‌هاي‌ گردرا راست‌بر با بار دادن‌ خودكار كه‌ بايد روي‌ قطعه‌ يا ميز بنشيند بايستي‌ داراي‌ شرائط‌ زير باشد:
 الف‌ - حداكثر 12 ميليمتر با سطح‌ افقي‌ كه‌ بر مولد زيرين‌ استوانه‌ غلطك‌ بار دهنده‌ بالا مماس‌ مي‌باشد فاصله‌ داشته‌ باشد.
 ب‌ - طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ صفحات‌ اره‌ و قسمت‌ بار دهنده‌ را در آن‌ واحد بپوشاند.
ماده‌ 98: غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ در اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر با بار دادن‌ خودكار بايد داراي‌ حفاظ‌هاي‌ نيمه‌ استوانه‌اي‌ بوده‌ و طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ مانع‌ تماس‌ دست‌ كارگران‌ با غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ يا قسمت‌ بار دهنده‌ زنجيردار گردد. اين‌ حفاظ‌ها بايد داراي‌ شرائط‌ زير باشد:
 الف‌ - از مصالح‌ محكم‌ ساخته‌ شده‌ باشد.
ب‌ - تكيه‌ گاه‌ غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ بطور محكم‌ نصب‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 99: اگر وسايل‌ بار دهنده‌ خودكار زنجير دار در اره‌هاي‌ گردرا راست‌ بر بعد از تيغه‌ اره‌ نيز ادامه‌ داشته‌ بايد طوري‌ حفاظ‌ گذاري‌ شود كه‌ دست‌ كارگر بين‌ زايده‌ وسيله‌ بار دهنده‌ و ميز قرار نگيرد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد بزرگ‌ مخصوص‌ برش‌ طولي‌ تنه‌ درخت‌
ماده100:تيغه‌ اره‌هاي‎گرد بزرگ‌ مخصوص‌ برش‌ طولي‌ تنه‎درخت‌ بايدداراي‎شرائط‌ زير‎باشد:
 الف‌ - از سمت‌ عقب‌ و اطراف‌ در محفظه‌اي‌ قرار داده‌ شود تا تماس‌ كارگران‌ با تيغه‌ اره‌ غير مقدور باشد.
ب- بالاي‌ تيغه‌ به‌وسيله‌ نوارهاي‌ فلزي‌ يا چوب‌هاي‌ باريك‌ و محكم‌ حفاظ‌گذاري‌ شده‌ باشد.
ج‌ - داراي‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ موثر و قابل‌ تنظيم‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد مضاعف‌ مخصوص‌ (كام‌ شكاف‌ زدن‌) كنشكاف‌
ماده‌ 101: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد مضاعف‌ كنشكاف‌زني‌ بايد داراي‌ ميزهاي‌ كشويي‌ باشد كه‌ وسايل‌ مطمئن‌ براي‌ محكم‌ نگهداشتن‌ قطعات‌ كوچك‌ چوب‌ را داشته‌ باشد.
ماده‌ 102: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد مضاعف‌ كنشكافزني‌ كه‌ كار آنها به‌وسيله‌ قسمت‌ زيري‌ صفحات‌ اره‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد كليه‌ قسمت‌هاي‌ اره‌ به‌جز قسمتي‌ كه‌ عمل‌ برش‌ را انجام‌ مي‌دهد در حفاظ‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 103: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد مضاعف‌ كنشكافزني‌ كه‌ كار آنها به‌وسيله‌ قسمت‌ رويي‌ اره‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد:
 الف‌ - قسمت‌ روي‌ اره‌ كه‌ كار انجام‌ مي‌دهد به‌ قدر امكان‌ در حفاظ‌ باشد.
 ب‌ - قسمتي‌ از اره‌ كه‌ زير ميز كار قرار گرفته‌ به‌وسيله‌ حفاظ‌ بسته‌اي‌ پوشيده‌ شده‌ باشد به‌طوري‌كه‌ بتوان‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ محفظه‌ مكش‌ نيز استفاده‌ كرد.
 حفاظ‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌
ماده‌ 104: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ بايد در قسمت‌ بالاي‌ تيغه‌اي‌ اره‌ داراي‌ حفاظ‌هايي‌ با شرائط‌ زير باشد:
 الف‌ - از يك‌ شبكه‌ با استقامت‌ كافي‌ و از تسمه‌ آهن‌ با ميله‌هاي‌ گرد آهني‌ كه‌ به‌ موازات‌ هم‌ قرار گرفته‌اند ساخته‌ شده‌ و فاصله‌ آنها از 50 ميليمتر تجاوز نكند. روي‌ اين‌ شبكه‌ بايد پوششي‌ از ورق‌ آهن‌ نصب‌ شده‌ باشد بطريقي‌ كه‌ از پرتاب‌ شدن‌ چوب‌ به‌ عقب‌ يا كله‌ شدن‌ آن‌ از بالاي‌ استوانه‌ كشتي‌ بار دهنده‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ آورد.
ب- شبكه‌ و پوشش‌ فلزي‌ به‌وسيله‌ لولاهايي‌ به‎دو سر مقابل‌‎روي‌ بدنه‎ماشين‌ نصب‎شده‌ باشد.
ماده‌ 105: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ بايد در قسمت‌ جلو و عقب‌ تيغه‌ها داراي‌ غلطك‌هايي‌ باشد كه‌ بتواند چوب‌ را با فشار كافي‌ به‌ دام‌ اره‌ بدهد.
 ممكنست‌ حفاظ‌ فوق‌ را از آهن‌ نبشي‌ ساخته‌ و آنرا با زاويه‌ 90 درجه‌ با تيغه‌ اره‌ روي‌ آن‌ قرار داده‌ به‌ قسمي‌ كه‌ از پرتاب‌ شدن‌ به‌ عقب‌ يا كله‌ شدن‌ چوب‌ ممانعت‌ كرده‌ و در ضمن‌ امكان‌ پاك‌ كردن‌ تيغه‌ اره‌ را نيز بدهد.
ماده‌ 106: در مواردي‌ كه‌ غلطك‌هاي‌ فشاري‌ با دهنده‌ جلوي‌ دستگاه‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ به‌ فاصله‌ 75 سانتيمتر يا كمتر از جبهه‌ تيغه‌ اره‌ها قرار گرفته‌ باشد حفاظ‌ بايد تا جلوي‌ غلطك‌هاي‌ فوق‌ الذكر ادامه‌ پيدا كند.
ماده‌ 107: اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ بايد:
 الف‌ - در پيشاني‌ غلطك‌هاي‌ فشار دهنده‌ جلويي‌ داراي‌ حفاظ‌ باشد.
 ب‌ - در عقب‌ غلطك‌هاي‌ فشار دهنده‌ جلويي‌ شيطانك‌هاي‌ حفاظتي‌ داشته‌ باشد غلطك‌هايي‌ كه‌ يك‌ تكه‌ ساخته‌ نشده‌ و طول‌ قطعات‌ متشكله‌ آنها از 15 سانتيمتر كمتر و يا داراي‌ وسايل‌ بار دهنده‌ معلق‌ باشد از دستور فوق‌ مستثني‌ است‌.
ماده‌ 108: طرفين‌ دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد چند تيغه‌اي‌ با برش‌ موازي‌ بايد با صفحات‌ مشبك‌ يا صفحات‌ چوبي‌ مانع‌ گذاري‌ و پوشيده‌ شود اين‌ مانع‌ بايد لولا دار بوده‌ طوري‌ نصب‌ شده‌ باشد كه‌ امكان‌ روغنكاري‌ يا بازديد را بدهد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد براي‌ تكه‌ كردن‌ چوبهاي‌ ته‌ بشكه‌
ماده‌ 109: تيغه‌ اره‌هاي‌ گرد مخصوص‌ تكه‌ كردن‌ چوبهاي‌ ته‌ بشكه‌ كه‌ داراي‌ ارابه‌ با حركت‌ رفت‌ و آمد مي‌باشد بايد از قسمت‌ عقب‌ و پهلوها تا حدي‌ كه‌ مانع‌ كار نشود داراي‌ حفاظ‌ كامل‌ باشد همچنين‌ ارابه‌هاي‌ آنها بايد از خارج‌ و از قسمت‌ عقب‌ داراي‌ حفاظ‌ باشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد كه‌ فرمان‌ ارابه‌ آنها توسط‌ زانو انجام‌ مي‌گردد
ماده‌ 110: دستگاه‌هاي‌ اره‌ گرد كه‌ فرمان‌ ارابه‌ آنها توسط‌ زانو انجام‌ مي‌شود و در تاسيسات‌ توفال‌بري‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد بايد داراي‌ وسايل‌ حفاظتي‌ زير باشد:
 الف‌ - سرپوش‌ يا حفاظ‌ ديگري‌ كه‌ بطور كامل‌ قسمت‌ عقب‌ تيغه‌هاي‌ اره‌ را بپوشاند.
 ب‌ - صفحاتي‌ كه‌ محكم‌ در پايين‌ترين‌ قسمت‌ و در جلوي‌ دندانه‌هاي‌ تيغه‌ اره‌ نصب‌ شده‌ و كارگر مربوط‌ را در مقابل‌ پرتاب‌ گره‌ و تكه‌هاي‌ چوب‌ محافظت‌ كند.
 ج‌ - ضامن‌ موثري‌ در انتهاي‌ مسير حركت‌ براي‌ اينكه‌ ارابه‌ بيش‌ از حد به‌ عقب‌ نرود و يا از روي‌ ريل‌ خارج‌ نشود.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد براي‌ برش‌ طولي‌ توفال‌
ماده‌ 111: اره‌هاي‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ توفال‌ كه‌ داراي‌ غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ هستند بايد داراي‌ سرپوش‌هاي‌ قابل‌ تنظيم‌ فلزي‌ يا چوبي‌ كه‌ يكپارچه‌ باشد به‌ قسمي‌ كه‌ غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ و تيغه‌هاي‌ اره‌ و چرخ‌ دنده‌ و زنجيرهاي‌ محرك‌ را بپوشاند.
ماده‌ 112: روپوش‌ حفاظتي‌ صفحات‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ توفال‌ بايد يا از ورق‌هاي‌ فلزي‌ باحداقل‌ ضخامت3ميليمتر و يا از چوب‌ باحداقل‌ ضخامت‌4سانتيمتر ساخته‌شده‌ باشد.
ماده‌ 113: ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد مخصوص‌ برش‌ طولي‌ توفال‌ بايد براي‌ جلوگيري‌ از پس‌ زدن‌ يا پرتاب‌ چوب‌ داراي‌ تيغه‌هاي‌ جدا كننده‌ و وسايل‌ موثر ديگري‌ باشد.
 تامين‌ حفاظت‌ در ماشين‌هاي‌ اره‌ روكش‌ بري‌
ماده‌ 114: صفحات‌ اره‌ روكش‌ بري‌ بايد زود به‌ زود مورد بازديد و آزمايش‌ قرار گيرد تا اطمينان‌ حاصل‌ شود تا قطعات‌ تيغه‌ اره‌ به‌ قرص‌ حامل‌ تيغه‌ها بطور محكم‌ نصب‌ شده‌ است‌.

حفاظ‌ اره‌هاي‌ گرد لبه‌ بر براي‌ هم‌ عرض‌ كردن‌ قطعات‌ توفال‌
ماده‌ 115: اره‌هاي‌ گرد لبه‌بر براي‌ هم‌ عرض‌ كردن‌ توفالها بايد داراي‌ وسايل‌ زير باشد:
 الف‌ - حفاظ‌ فلزي‌ به‌ پهناي‌ حداقل‌ 5 سانتيمتر كه‌ تا حدود 10 سانتيمتر در بالاي‌ صفحه‌ قرار گرفته‌ و داراي‌ استحكام‌ كافي‌ باشد تا اگر كارگر در اثر لغزيدن‌ روي‌ آن‌ بيافتد حفاظ‌ قادر به‌ تحمل‌ وزن‌ او باشد.
 ب‌ - قسمت‌ زير اره‌ بايد به‌وسيله‌ محفظه‌هايي‌ از آهن‌ ورق‌ يا از چوب‌ به‌ قسمي‌ حفاظ‌گذاري‌ شود كه‌ در آن‌ واحد بتوان‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ محفظه‌ مكش‌ نيز استفاده‌ كرد همچنين‌ بايد ترتيبي‌ اتخاذ شود كه‌ اين‌ حفاظ‌ تا زير ميز ادامه‌ داشته‌ و در مقابل‌ پيشخوان‌ ماشين‌ مانع‌ ايجاد نكند.
ماده‌ 116: پيش‌ خوان‌ اره‌هاي‌ گرد لبه‌بر مخصوص‌ هم‌ عرض‌ كردن‌ توفالها بايد در زير لبه‌ جلويي‌ داراي‌ حفاظ‌هاي‌ فلزي‌ براي‌ انگشت‌ها باشد ضخامت‌ اين‌ حفاظ‌ها 1 تا 5/1 ميليمتر و طولشان‌ 5/12 سانتيمتر و پهنايشان‌ 3 سانتيمتر باشد.
 حفاظ‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد افقي‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌
ماده‌ 117: اره‌هاي‌ گرد افقي‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌ در دستگاه‌هايي‌كه‌ يك‌ يا 2 دسته‌ توفال‌ را در آن‌ واحد قد مي‌كند يا داراي‌ شاسي‌هاي‌ گردنده‌ يا خانه‌هاي‌ متعدد حامل‌ چند دسته‌ توفال‌ است‌ بايد داراي‌ حفاظي‌ باشد كه‌ دور شاسي‌ ثابت‌ اره‌ها را بپوشاند.
ماده‌ 118: ارابه‌هاي‌ بار دهنده‌ در اره‌هاي‌ گرد موتور دار كه‌ در آن‌ واحد براي‌ قد كردن‌ يك‌ يا دو دسته‌ توفال‌ بكار مي‌رود بايد داراي‌ حفاظ‌ خميده‌ و منحني‌ شكل‌ باشد تا در موقعي‌ كه‌ ارابه‌ كشويي‌ بار دهنده‌ مقابل‌ تيغه‌ اره‌ قرار مي‌گيرد دست‌ كارگر را در فاصله‌ چند سانتيمتري‌ صفحه‌ اره‌ متوقف‌ كند و از برخورد آن‌ با تيغه‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آورد.
ماده‌ 119: اره‌هاي‌ گرد افقي‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌ بايد داراي‌ وسايلي‌ باشد تا وقتي‌ روي‌ پدال‌ فرمان‌ فكهاي‌ نگهدارنده‌ چوب‌ فشار دهنده‌ دستگاه‌ را متوقف‌ سازد و تا موقعي‌ كه‌ روي‌ پدال‌ مخصوص‌ راه‌ انداختن‌ ماشين‌ اره‌ فشار نياورده‌اند ماشين‌ بكار نيافتد.
 حفاظ‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد قائم‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌
ماده‌ 120: دور‌ صفحات‌ اره‌ گرد قائم‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌ بايد طوري‌ از داخل‌ حفاظ‌گذاري‌ شود كه‌ در مقابل‌ پرتاب‌ تكه‌ها و گره‌هاي‌ چوب‌ حائلي‌ ايجاد كند.
ماده‌ 121: حفاظ‌هاي‌ دندانه‌ اره‌ در ماشين‌هاي‌ اره‌ گرد قائم‌ مخصوص‌ قد كردن‌ توفال‌ در مواردي‌ كه‌ پهلوي‌ صفحه‌ اره‌ قرار گرفته‌ باشد بايد:
 الف‌ - تا 4 سانتيمتري‌ خط‌ الراس‌ برنده‌ اره‌ها ادامه‌ يابد.
 ب‌ - فاصله‌ آن‌ از صفحه‌ اره‌ بيش‌ از 6 ميليمتر نباشد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ استوانه‌اي‌
ماده‌ 122: اره‌ استوانه‌اي‌ كه‌ براي‌ برش‌ تخته‌هاي‌ چليك‌ و بشكه‌ بكار مي‌رود بايد داراي‌ حفاظي‌ باشد كه‌ سيلندر و تمام‌ دندانه‌هاي‌ اره‌ را به‌استثناي‌ قسمت‌ برش‌ دهنده‌ كه‌ در مجاور اره‌ قرار گرفته‌ بپوشاند.
فصل‌ سوم‌ - حفاظ‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ قاب‌ دار

ماده‌ 123: كليه‌ قطعات‌ خطرناك‌ اره‌هاي‌ قاب‌ دار از قبيل‌ - قاب‌ها اكسانتريك‌ها، قرقره‌هاي‌ اكسانتريك‌، چرخ‌هاي‌ طيار، ميله‌هاي‌ اتصال‌، وزنه‌هاي‌ تعادلي،‌ غلطك‌هاي‌ بار دهنده‌ و اجزاء محركه‌، زنجيرها و چرخ‌ دنده‌ها بايد بطور مناسب‌ حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ باشد مگر در موردي‌ كه‌ ساختمان‌ خود ماشين‌ و وضع‌ قرار گرفتن‌ آن‌ در محل‌ كار به‌خودي‌ خود حفاظت‌ كامل‌ را تامين‌ كند.
ماده‌ 124: در مواردي‌ كه‌ روي‌ اره‌هاي‌ قابدار اقدام‌ به‌ بازرسي، تعمير يا كارهاي‌ ديگري‌ از قبيل‌ مونتاژ، تغيير دادن‌ وضع‌ ماشين‌ يا تيز كردن‌ تيغه‌هاي‌ اره‌ مي‌شود بايد طوري‌ عمل‌ گردد كه‌ قاب‌ دستگاه‌ اره‌ غفلتاً پايين‌ نيافتاده‌ يا غلطك‌هاي‌ فشاري‌ فوقاني‌ سقوط‌ نكند يا ماشين‌ بطور ناگهاني‌ بكار نيافتد.
ماده‌ 125: چون‌ در هواي‌ سرد امكان‌ انقباض‌ و پاره‌ شدن‌ تيغه‌هاي‌ اره‌ موجود است‌ كارفرما مكلف‌ است‌ تدابيري‌ اتخاذ نمايد تا از شكستن‌ تيغه‌ اره‌ در هواي‌ سرد و آسيب‌ رساندن‌ به‌ اشخاص‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آيد.
ماده‌ 126: سكوي‌ كار مخصوص‌ متصدي‌ ماشين‌ ارابه‌ حمل‌ تنه‌ در اره‌هاي‌ قابدار بايد تا حد امكان‌ واجد شرائط‌ حفاظتي‌ بوده‌ و وضع‌ آن‌ با مواد 7 تا 18 اين‌ آيين‌نامه‌ وفق‌ دهد.
ماده‌ 127: در موردي‌ كه‌ بار دادن‌ يا پيشروي‌ تنه‌ درخت‌ يا قطعات‌ چوب‌ در ماشين‌هاي‌ اره‌ قابدار به‌وسيله‌ غلطك‌ انجام‌ مي‌شود اين‌ غلطك‌ها بايد طبق‌ مواد 20 تا 24 اين‌ آيين‌نامه‌ حفاظ‌گذاري‌ شود.
ماده‌ 128: ارابه‌ ماشين‌هاي‌ اره‌ قابدار چند تيغه‌اي‌ كه‌ بطور مكانيكي‌ حركت‌ مي‌كند و براي‌ همراه‌ بردن‌ درخت‌ به‌دم‌ تيغه‌ اره‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد بايد داراي‌ وسايل‌ زير باشد:
 الف‌ - وسائلي‌ كه‌ تنه‌ درخت‌ يا قطعات‌ مازاد برش‌ چوب‌ را در موقع‌ عبور از دم‌ تيغه‌ اره‌ بطور محكم‌ نگاهدارد.
ب‌- نرده‌هاي‌ حفاظتي‌كه‌ درمقابل‌ مسيرحركت‌دستگاه‌ ودرتمام‌ طول‌ آن‌ نصب‌ شده‌ باشد.
 ج‌ - حفاظ‌ مناسب‌ در قسمت‌ جلوي‌ چرخ‌هاي‌ ارابه‌
ماده‌ 129: در ماشين‌هاي‌ اره‌ قابدار چند تيغه‌اي‌ غلطك‌هاي‌ مخصوص‌ همراه‌ بردن‌ تنه‌ درخت‌ يا چوبهاي‌ چهارسو به‌ دم‌ تيغه‌ها بايد بطور موثري‌ حفاظ‌ گذاري‌ شده‌ و وضع‌ آنها با مواد 20 و 21 اين‌ آيين‌نامه‌ راجع‌ به‌غلطك‌هاي‌ نقاله‌ وفق‌ بدهد.
 حفاظ‌ اره‌هاي‌ راپودبر با حركت‌ رفت‌ و آمد
ماده‌ 130: ماشين‌هاي‌ اره‌ راپودبر با حركت‌ رفت‌ و آمد بايد داراي‌ شرائط‌ زير باشد:
 الف‌ - طوري‌ نصب‌ شده‌ باشد كه‌ تيغه‌ اره‌ در انتهاي‌ دو طرف‌ مسير رفت‌ و آمد داراي‌ معبر آزادي‌ در حدود 20/1 متر باشد.
 ب‌ - به‌وسيله‌ نرده‌هاي‌ حفاظتي‌ محصور شده‌ باشد.
ماده‌ 131: بازوي‌ لنگ، دنده‌ها، فلكه‌هاي‌ اصطكاكي‌ و دستگاه‌ توازني‌ اره‌هاي راپودبر با حركت‌ رفت‌ و آمد بايد داراي‌ حفاظ‌هاي‌ مناسب‌ باشد.
ماده‌ 132: در موقع‌ بريدن‌ قطعات‌ كوتاه‌ (مثل‌ تكه‌هاي‌ توفال‌) به‌وسيله‌ دستگاه‌ اره‌ راپودبر با حركت‌ رفت‌ و آمد بايد قطعات‌ فوق‌ الذكر به‌وسيله‌ اهرم‌هاي‌ طويلي‌ نگهداري‌ شده‌ يا به‌وسيله‌ بست‌هايي‌ روي‌ ارابه‌ محكم‌ شود.

 فصل‌ چهارم‌ - حفاظ‌ ماشين‌ كام‌ بري‌ زنجيري‌
ماده‌ 133: ماشين‌هاي‌ كام‌ بري‌ زنجيري‌ بايد داراي‌ حفاظ‌هاي‌ كشويي‌ (تلسكوپي‌) اتوماتيك‌ باشد - اين‌ حفاظ‌ها بايد اطراف‌ چرخ‌ زنجير و دندانه‌هاي‌ آنرا تا روي‌ قطعه‌ كار بپوشاند و طوري‌ ساخته‌ شده‌ باشد كه‌ بتوان‌ به‌ عنوان‌ محفظه‌ مكش‌ براي‌ گرفتن‌ ذرات‌ چوب‌ و خاك‌ اره‌ حاصل‌ از كار دستگاه‌ از آن‌ استفاده‌ كرد به‌علاوه‌ بايد شستي‌هايي‌ در طرفين‌ زنجير دستگاه‌ نصب‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 134: اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مشتمل‌ بر 3 قسمت‌ و 4 فصل‌ و 134 ماده‌ است‌ به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار در يكصد و چهل‌ و پنجمين‌ جلسه‌ مورخه‌ 22/7/42 شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی