کتابچه اطلاعات فني محصولات با هدف معرفي آخرين توانمنديهاي فني شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ارتباط با پذيرش سفارشات و توليد محصولات تهيه گرديده است . لذا اين کتابچه صرفا" تواناييهاي فني فولاد مبارکه را معرفي ميکند ولي پذيرش سفارش از نظر ترکيب ابعادي و مقدار بستگي به شرايط توليد و متناسب با برنامه ريزي هاي ساليانه دارد.به طور کلي کتابچه اطلاعات فني محصولات فولاد مبارکه اصفهان ميتواند مورد استفاده مخاطبين زيادي قرار گيرد.

 


اندازه پرونده: 5968883 bytes
اندازه پرونده: 5968883 bytes

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0