محصول پوشش دار به طريقي بسته بندي و ارسال می‌گردد تا با مدت زمان و نوع حمل و نقل، وضعيت  مکان،‌ شرايط انبارداري تا توليد و کاربردهاي نهايي مورد نظر همخواني داشته باشد. شرايط بسته بندي قطعه ورقهاي رنگ شده مشابه شرايط بسته بندي قطعات توليدي نهايي از جنس ورق فولادي پوشش دار است.

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0