🔸 قراضه های ارزشمند 🔹 ابهام زدایی از دلارزدایی 🔸 شلیک از تفنگ روبلی 🔹 مدیران سرآمد 🔸 دارایی بی بدیل 🔹 بازی بزرگ در زمین اقتصاد
فراتر از فولاد؛ شرکت‌های پیشران چگونه می‌توانند آینده‌ای بهتر برای جامعه خلق کنند؟
دارایی نامشهود؛ آیا ایفای مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌های بزرگ یک انتخاب است

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0