شماره 25

1399/10/01
- سرنوشت برنامه؛ مرثیه‌ای برای توسعه ایرانی

- کسری بودجه تاریخی برای 1400

- رونق پس از تحریم

- صنایع نهراسند

شماره 24

1399/09/01
ضد توسعه آیا اقتصاد ایران می تواند به سمت خصوصی سازی واقعی پیش برود؟

شماره 23

1399/08/17
کارخانه بررسی می‌کند: راهبردهایی برای عبور از دوران رکود تورمی با نگاه به عوارض اقتصادی کووید 19

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی