فلسفه وجودی شرکت فولاد مبارکه خلق آینده‌ای بهتر برای همگان است. ما به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در ایران از اثرات عملکردمان بر جامعه، محیط زیست و اقتصاد آگاهیم و برآنیم تا از طریق استراتژی‌ها و اقداماتی که پایداری را در حوزه‌های محیط زیستی، اجتماعی و حاکمیتی هدف قرار می‌دهند سهم مثبتی در توسعه پایدار جامعه داشته باشیم.
این گزارش از طریق وبسـایت رسـمی شـرکت منتشـر شده و قابل دریافـت اسـت. ذینفعانـی کـه مایل بـه ارائـه بازخورد در مـورد این گـزارش هسـتند می‌تواننـد بـا اسـتفاده از کانال‌هـای ارتباطـی معرفـی شـده در ایـن گـزارش و همچنیـن وب‌سـایت شـرکت نظـرات و پیشـنهادهای خـود را بیـان کننـد.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی