عباس اکبری

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
-
سوابق : 
-
تلفن : 
031-52735110
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.8.0
V6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی