شماره 23

1399/08/17
کارخانه بررسی می‌کند: راهبردهایی برای عبور از دوران رکود تورمی با نگاه به عوارض اقتصادی کووید 19

شماره 22

1399/07/01
کارخانه‌بررسی‌می‌کند: سرنوشت‌صنایع‌ایران‌در‌دوران‌تحریم‌و‌کرونا‌چه‌می‌شود؟‌

شماره 21

1399/06/01
کارخانه بررسی می کند:
تحریم ها و کرونا با آینده صادرات صنعتی ایران چه می کنند؟

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی